Pro akci:
Lokalita:


Při návrhu systému je vhodné postupovat následujícím způsobem:
- navrhnout dispozici systému,
- posoudit vhodnost povrchu střechy pro zachycování srážkových vod,
- stanovit objem akumulační nádrže,
- vybrat prvky programu AS-REWA (jednotlivé díly nebo kompakt) a jejich uspořádání,
- zvolit způsob odvádění srážkové vody mimo systém,
- vybrat případná doplňková zařízení.

Vhodnost střechy

Je nutné posoudit, zda je stávající nebo budoucí střecha objektu vhodná pro zachycování srážkových vod. Vlastnosti různých typů střech jsou uvedeny v následující tabulce:

tvar střechy střešní krytina koeficient
odtoku střechy
vlastnosti
z hlediska znečištění
plochá asfalt s násypem křemíku 0.6 velmi vhodná
plast 0.7 velmi vhodná
pozinkovaný plech 0.7 vhodná
ozelenění 0.2 méně vhodná
šikmá pálené tašky 0.75 velmi vhodná
betonové tašky 0.75 velmi vhodná
břidlice 0.75 velmi vhodná
šindel 0.6 velmi vhodná
pozinkovaný plech 0.8 vhodná
plast 0.8 velmi vhodná
ozelenění 0.25 méně vhodná
osinkocement - nevhodná

Pozor:
- střechu se střešní krytinou označenou jako nevhodná není možné použít,
- použití ozeleněné střechy se nedoporučuje, protože nebude ekonomické,
- při použití jiné krytiny se pro zjištění vhodnosti a koeficientu odtoku obraťte na výrobce střešní krytiny.

Množství využitelné srážkové vody

Množství zachycené srážkové vody Q závisí na množství srážek v dané oblasti, velikosti plochy střechy, koeficientu odtoku střechy a na koeficientu účinnosti filtru mechanických nečistot. 

Q = (j . P . fs . ff) / 1000

Q - množství zachycené srážkové vody (m3/rok)
j - množství srážek (mm/rok)
P - využitelná plocha střechy (m2)
fs - koeficient odtoku střechy (-) 
ff - koeficient účinnosti filtru mechanických nečistot (-) 

Množství srážek za rok j se vyhodnocuje např. v podobě tzv. srážkové mapy. Podrobnější informace o srážkách je možné získat na adrese http://www.chmi.cz

Využitelná plocha střechy

Využitelná plocha střechy P je půdorysný průmět rozměrů střechy.

P = a . b

P - využitelná plocha střechy (m2)
a - délka půdorysu včetně přesahů (m)
b - šířka půdorysu včetně přesahů (m)

Koeficient odtoku střechy fs je uveden v tabulce vhodnosti povrchu střechy (viz výše). 
Koeficient odtoku filtru mechanických nečistot ff udává výrobce (pro filtr AS REWA 630/300 použijte ff = 0.9)

j - množství srážek: mm/rok
a - délka půdorysu včetně přesahů: m
b - šířka půdorysu včetně přesahů: m
P - využitelná plocha střechy: m2
fs - koeficient odtoku střechy:  <=
ff - koeficient účinnosti filtru mechanických nečistot:
Q - množství zachycené srážkové vody: m3/rok

Objem nádrže dle spotřeby

Objem nádrže Vv závisí na počtu obyvatel v domácnosti, spotřebě vody na jednoho obyvatele a koeficientu využití srážkové vody. Výpočet zohledňuje potřebnou zásobu vody na období přestávky mezi dešťi formou koeficientu z.

Vv = (n . Sd . R . z) / 1000

Vv - objem nádrže dle spotřeby vody (m3)
n - počet obyvatel v domácnosti (-)
Sd - celková spotřeba veškeré vody na jednoho obyvatele a den (l) – obvykle 140
R - koeficient využití srážkové vody (-) – obvykle 0.5 (tj. využití srážkové vody na náhradu 50% celkové spotřeby)
z - koeficient optimální velikosti (-) – obvykle 20

n - počet obyvatel v domácnosti:
Sd - celková spotřeba veškeré vody na jednoho obyvatele a den: l
R - koeficient využití srážkové vody:
z - koeficient optimální velikosti:
Vv - objem nádrže dle spotřeby vody: m3

Objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody

Objem nádrže VP závisí na množství zachycené srážkové vody. Výpočet zohledňuje potřebnou zásobu vody na období přestávky mezi dešti formou koeficientu z

VP = (Q / 365) . z

VP - objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody (m3)
Q - množství odvedené srážkové vody (m3/rok)
z - koeficient optimální velikosti (-) – obvykle 20

Q - množství odvedené srážkové vody: m3/rok
z - koeficient optimální velikosti (-):
VP - objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody: m3

Potřebný objem a optimalizace návrhu objemu nádrže

Pro návrh velikosti akumulační nádrže jako minimálně potřebný objem VN vyberte menší z vypočtených objemů:

VN = MIN (Vv ; Vp)

VN - potřebný objem nádrže (m3)
Vv - objem nádrže dle spotřeby (m3)
Vp - objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody (m3)

Je nutné posoudit, zda je v souladu plánovaná spotřeba a množství využitelné srážkové vody.
Soulad je v případě, že se hodnoty Vv a Vp neliší o více než 20 %. 
Zaokrouhlete výpočet Vv, Vp a VN na dvě desetinná místa a porovnejte jejich vzájemný vztah dle následující tabulky. Absolutní hodnota rozdílu objemů nádrží vypočtených oběma metodami se podělí hodnotou VN. Takto vypočítaný poměr má tři varianty ( ve vztahu k 20% rozdílu):

výsledek porovnání
objemů

závěr

možné opatření

Vv = Vp
ABS (Vv -Vp) / VN<= 0.2

optimální situace

 

Vv < Vp  
ABS (Vv -Vp) / VN> 0.2;  

spotřeba srážkové vody je menší, než možnosti střechy

posoudit, zda není možné do systému
zapojit pouze část střechy

Vv > Vp  
ABS (Vv -Vp) / VN> 0.2;  

spotřeba srážkové vody je větší, než možnosti střechy

zvětšit plochu střechy (pokud je to možné) nebo počítat s častějším dopouštěním vody do systému (jiné než srážkové)

Vv - objem nádrže dle spotřeby: m3
Vp - objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody: m3
VN - potřebný objem nádrže: m3
Výsledek porovnání objemů:

Návrh vhodného typu akumulační nádrže systému AS-REWA

(pro návrh se používá hodnota VN)
Dotazy upřesňující použití vhodného typu:

 - poptáváte:  komplet    pouze nádrž   
   - poptáváte pouze nádrž:  do sklepa    podzemní   
     - poptáváte podzemní nádrž:  samonosnou    pro obetonování    dvouplášťovou

Specifikace:

Individuální specifikace:

V dne

Zpracoval:
Email: Adresa:
Telefon: