Решения за еднофамилни къщи и самостоятелни строителни обекти

В санитарните решения за фамилни къщи е препоръчително да се изхожда от конкретни местни условия – т.е. възможностите на инвеститора по отношение на социални аспекти и допълнителен комфорт, хидрогеоложки и морфологични особености на терена, възможности за дрениране на пречистените води и т.н.. Въз основа на изложеното по-горе, краткосрочните или дългосрочните решения се считат за най-подходящите процеси по отношение на разходите и необходимостта от присъствени дейности или, в зависимост от случая, други аспекти. Често е необходимо да се вземат предвид планираните разработки във водопроводите и канализационните системи, въпреки че конкретно идеално решение може да не е в съответствие с такива планове.

Solutions for family houses and stand-alone building structures

Решения за общини- за общини и градове

Обикновено такива решения произтичат от концепция, изготвена от проектант по отношение на генерален градоустройствен план, или план на речен басейн и т.н. Много често пречистването на отпадъчни води представлява механично-биологична пречиствателна станция, която в някои случаи е разширени с мембранни сепарационни секции. Понякога се разглежда и използването на пречистената и рециклираната вода. Ето защо нашата оферта включва цялостни контейнерни пречиствателни станции, както и индивидуални продукти както за пречиствателни станции, така и за канализационни системи (мазниноуловители, сепаратори за леки течности, помпени шахти, точки за измерване). Във връзка с минимизирането на въглеродния отпечатък (намаление на потреблението на електроенергия), широките естествени решения, комбинирани с няколко вида структури, ще навлязат все повече в практиката.

Municipality solutions – for municipalities and cities

Индустриални решения

В този сегмент прогресивно се използват процеси с минимално производство на утайки – т.е. мембрани, включително ултрафилтрация и обратна осмоза, предлагащи възможности и за рециклиране на водата. Въпреки това непрекъснато се използват и конвенционални процеси, базирани на техники за химическо утаяване или флотация. Във връзка с намаляването на въглеродния отпечатък, дори разширени естествени решения, както и решения, при които не е задължително изобщо да се изхвърлят отпадъчни води (т.нар. „Нулево изхвърляне на течности“), постепенно ще навлизат в практиката. Процесите за минимизиране на отпадъчните води или използването на отпадъчни води като торове (обогатяване на почвата с въглерод) и т.н., включително натрупване и пречистване на вода, включително дъждовна вода, вече се използват за селскостопански цели.

Industrial solutions

Категории продукт