Výzkumná činnost ASIO TECH 2019

Datum: 10.12.2019
Firma ASIO TECH disponuje vlastním výzkumným a vývojovým oddělením. Hlavní činností je inovace, vývoj a výzkum, zavádění nových technologií do portfolia firmy.

V roce 2019 bylo řešeno 11 výzkumných projektů. Všechny projekty podporují vizi firmy a jsou tématicky zařazeny do oblasti čištění a úpravy vod, úspory vody a energie.

Významná část výzkumných projektů se věnuje membránovým procesům. Například v projektu Keramtech jsou vyvíjeny keramické membrány vyráběné z odpadních produktů z vysokých pecí. Tyto membrány jsou určeny čištění a recyklaci průmyslových vod při vyšších teplotách, s obsahem abrazivních částic či agresivních chemikálií. V tomto projektu byla vyvinuta i vlastní pilotní jednotka pro aplikaci keramických membrán, která bude v příštím roce osazena v průmyslových provozech.

Obr. 1: testování Keramických membrán v laboratorních podmínkách

V projektu Rollerskate jsou vyvíjeny membránové jednotky UF/NF pro recyklace odpadních vod v průmyslu. V roce 2019 byly provedeny laboratorní testy na reálných odpadních vodách, navržena a vyrobena jednotka s NF (nanofiltračním) modulem pro snižování solnosti, odstraňování pigmentů apod. V roce 2020 bude jednotka nasazena v provozu u průmyslového partnera.

Další „membránový“ projekt se věnoval vývojem reverzní osmózy (RO) s vysokou výtěžností. Byla navržena a vyvinuta pilotní jednotka s výtěžností nad 90 %. Jednotka RO byla aplikována na několika reálných lokalitách pro přípravu provozních vod a pro recyklaci odpadních vod. Znalosti na zkušenosti z provozu budou využiti pro návrhy RO a recyklační technologie, pro průmyslové aplikace (povrchové úpravy, chladící okruhy apod.).

Obr. 2: Pilotní jednotka RO s vysokou výtěžností

Membrány ultrafiltrace (UF) jsou aplikovány také v projektu zaměřeném na recyklaci vod v prádelenském průmyslu. Pomocí membránového modulu s předřazenou in-line koagulací jsou recyklovány odpadní vody z praní, což umožňuje úsporu nejen provozní vody, ale také energie, která je ve vodě obsažena. Technologie byla již pilotována na dvou lokalitách a v následujícím roce bude aplikována do portfolia společnosti.

Obr. 3: testování UF v prádelenském provozu

Problematice likvidace koncentrátů z membránových technologií se věnuje projekt Memcon, kde je pro zpracování koncentrátů vyvíjena elektrochemická cela.

Snížení provozních nákladů na čistírnách odpadních vod do 2000 EO se věnoval projekt E-REX, kde byl optimalizován provoz ČOV z hlediska nároků na spotřebovávanou energii. V projektu byly také modelovány různé scénáře aplikace obnovitelných zdrojů energie, optimalizován řídící systém spouštění spotřebičů apod. za účelem snížení provozních nákladů. Návrhy byly odzkoušeny na reálné komunální ČOV, kde byla sledována úspora navržených opatření. Nabyté zkušenosti budou aplikovány pro návrh nových ČOV či pro jejich rekonstrukce.

Sorpčním technologiím se v roce 2019 věnovaly dva projekty, kde v prvním byl vyvíjen sorbent pro dočištění průmyslových odpadních vod (odstranění těžkých kovů), v druhém projektu je vyvíjen sorbent pro snížení odtokových koncentrací fosforu na komunálních čistírnách. Zde jsou testovány i další technologie pro srovnání účinnosti čištění a ekonomickou rozvahu řešení.

Obr. 5: Sorpční jednotky v provozu

Tématu cirkulárního zemědělství se věnuje evropský projekt CircAgro. Společnost ASIO TECH je odpovědná za návrh technologie NF pro zahuštění odpadní syrovátky, která je aplikována ve formě půdního kondicionéru/hnojiva pro doplnění živin v půdě, či jako krmivo pro hospodářská zvířata. Součástí výzkumu jsou i polní testy, kde je zkoumán vliv aplikace syrovátky na růst obilovin.

Obr. 6: Sklizeň obilí na testovací lokalitě

Součástí činnosti výzkumného oddělení je i podpora investičních akcí formou ověření provozních parametrů pilotáží, před instalací „full size“ technologie. V roce 2019 bylo provedeno 13 pilotáží mobilního odvodnění kalu, 4 pilotáže mobilní flotace, 3 ultrafiltrace, 2 reverzní osmózy. Vzhledem k vyššímu zájmu zákazníků, se počítá v roce 2020 s rozšířením této činnosti.

Ing. Jaroslav Lev, Ph.D.

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required