AS-VARIOcomp K - jednoduchá a účinná domovní čistička odpadních vod

Datum: 5.1.2012
Čistička odpadních vod se instaluje do výkopu na podkladní betonovou desku (není nutno obetonovat), připojí se přes hrdla ke kanalizaci a přivede se k ní vzduch z dmychadla umístěného mimo čistírnu odpadních vod (ČOV). Dmychadlo se umísťuje mimo čistírnu z důvodů prodloužení jeho životnosti, protože ve vnitř ČOV je velmi agresivní prostředí. Nastavení základních funkcí je provedeno již z výroby a čistírna kromě zapojení dmychadla do zásuvky nevyžaduje žádné elektroinstalační práce. Zprovoznění čistírny odpadních vod provádí dodavatel nebo autorizovaná servisní organizace. Vzhledem k rozměrům a hmotnosti jsou typy pro 5 a 8 EO transportovatelné na přívěsném vozíku a umístění do výkopu lze provést i bez použití jeřábu. Na čistírnu odpadních vod (ČOV) je standardně osazen zateplený, uzamykatelný a pochůzný poklop 980 x 870 mm.

Technologie sestávající z mechanického předčištění, aktivace a dosazováku je vestavěna do kruhové samonosné nádrže, čímž bylo dosaženo snížení výrobních nákladů. A ČOV je tak cenově srovnatelná s obdobnými čistírnami, při čemž nabízí ve srovnání s těmito čistírnami větší komfort spočívající v tom, že součástí dodávky je již např. vstupní šachta s zatepleným kompozitovým víkem, což šetří zákazníkům jiné stavební náklady. Nově je řešen i odtah vyčištěné vody pomocí mamutky. Díky regulaci odtoku je možno považovat za vyřešenou problematiku nerovnoměrného nátoku a rovnoměrného zatížení dosazovací nádrže. Díky zrovnoměrnění odtoku je pak zatěžována minimálně i vodoteč do které je vypouštěno (výhodné poměry pro výpočet imisních limitů). Zkušenosti z praxe ukazují, že díky jednoduché konstrukci a originálně řešeném rozvodu vzduchu se snížila poruchovost na minimu. Pokud problémy vznikly, byly ve většině způsobeny vypouštěním vod nevhodných k biologickému čištění (vysoké pH ap.). Vario díky své konstrukci zvládne bez problému i krátkodobé přestávky v dodávce znečištění (dovolené), není však vhodné pro dlouhodobější odstávky (např. více jak  2 měsíce apod.) z důvodu snížení obsahu aktivních mikroorganismů nedostatkem živin. I když  i v těchto případech, tj. v době nabíhání čistírny, se dá dosahovat požadovaných hodnot BSK a CHSK a to dávkováním srážedel.
Nová konstrukce čistírny umožňuje i tzv. dvouplášťové provedení, čistírnu pak lze umístit i do míst s vysokou hladinou podzemní vody, nebo do větších hloubek. Čistírna je pak dodávána jako dvouplášťová s tím, že prostor mezi plášti se vybetonuje a na tento „základ“ se pak naváže klasickými betonovými skružemi a kónusem.

Závěr
Praxe v provozování této čistírny ukázala, že jednoduchost čistírny vede v celkovém efektu k zlepšení provozování a snížení nákladů na servis.  Při tom v tomto případě není zjednodušení na úkor výsledného efektu čištění. V tomto případě dokonce platí méně je více.

více na: http://www.asio.cz/cz/cistirny-odpadnich-vod 

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required