Aerobní termofilní stabilizace (ATS)

Photo: Aerobní termofilní stabilizace (ATS)

Kontaktní osoby

Photo: Ing. Ondřej Unčovský
Ing. Ondřej Unčovský
Tel.: 548 428 160
Mobil: 606 098 673
E-mail: uncovsky@asio.cz

Stabilizace kalu je proces, při kterém dochází k odbourání organických látek. Při použití technologie ATS je tato reakce prováděna s využitím aerobních mikroorganismů. Při tomto procesu se uvolňuje z kalu energie a dochází tak k ohřevu na více než 50°C. Tímto způsobem jsou dosaženy tak velké rychlosti odbourávání organických látek, že proces vystačí se 7 - 9 dny zdržení. Metabolizmus aerobních organizmů vede k inaktivaci patogenních bakterií a virů tj. k hygienizaci a můžeme tedy získat hodnotné hnojivo.

Tato technologie je vhodná převážně pro biologické čistírny od 5.000 do 50.000 EO, tj. tam, kde je neekonomické budovat plynové hospodářství.

Výhodou ATS v porovnání s AD je podstatná úspora investičních nákladů neboť velikost reaktoru je několikanásobně menší. Technologie řeší i otázku hygienizace kalu a její aplikace je vhodná na potravinářských čistírnách, nebo jako intenzifikace tam, kde stávající zařízení nevyhovuje kapacitě a nejsou prostory k jeho rozšíření.

Výhody

 • úspora 2/3 objemu kalového hospodářství
 • nízké investiční náklady
 • výsledkem je hodnotné hnojivo typu A
 • odzkoušená technologie (více než 25 roků)
 • simultánně probíhá stabilizace a hygienizace
 • krátké doby zdržení
 • malé prostorové nároky
 • vysoká stabilita procesu
 • flexibilita procesu
 • možnost rozšíření provozu
 • použití v průmyslu i v komunální oblasti
 • technologie ATS splňuje mezinárodní předpisy např. US EPA 503

Popis

K aerobně termofilnímu zpracování se hodí jak přebytečný kal, tak i směs primárního a sekundárního kalu a také například kejda. Pokud je požadována vedle stabilizace i hygienizace, musí být dosaženo zdržení nejméně 23 hodin při teplotě vyšší než 50°C. Dvoustupňové zařízení typu ATS s diskontinuálním provozem tyto nároky splňuje. Jednou denně je stabilizovaný a hygienizovaný kal odebrán z reaktoru 2 a dopraven do vyrovnávací nádrže. Po odběru stabilizovaného kalu z reaktoru 2 se tento reaktor doplní částečně stabilizovaným kalem z předehřívacího reaktoru 1. Do reaktoru 1 se pak doplní surový kal. U větších zařízení mohou jednotlivé stupně sestávat z více nádrží. V prvním stupni jsou teploty mezi 35°C a 50°C a ve druhém mezi 50°C a 60°C.

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required