Anaerobní separátor nerozpuštěných látek a nutrientů


Projekt „Anaerobní separátor nerozpuštěných látek a nutrientů“ s pracovním názvem ANASEP byl řešen s finanční podporou Technologické agentury České Republiky v rámci programu pro podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA v letech 2012 - 2015.

Hlavním cílem projektu byl vývoj a ověření ekonomicky dostupného zařízení na principu kombinace mechanického a biologického anaerobního předčištění a dalších fyzikálně-chemických postupů za účelem zabezpečení splnění zvýšených požadavků na odstranění nutrientů (dusíku a fosforu) a nerozpuštěných látek z odpadních vod (OV) z objektů s velkými rozdíly v denní produkci odpadních vod. Potřebnost vývoje takového zařízení vyvstala v souvislosti s vydáním nařízení vlády č. 461/2010 Sb. a č. 23/2011 Sb., o vypouštění vyčištěných odpadních vod do povrchových a podzemních vod, které obsahují takové požadavky na odstranění nutrientů a nerozpuštěných látek, že u objektů obývaných sezónně nebo s velkou nepravidelností je jejich dosažení obtížné (při použití extenzivních způsobů) nebo nereálné, např. u větších objektů a při nedostatku místa u horských objektů. Současný stav řešení odvádění odpadních vod z objektů s nepravidelnou produkcí odpadních vod je sestava septik a filtr nebo septik a přírodní způsoby. Tyto postupy, pokud mají dosahovat požadovaných nízkých výstupních hodnot, jsou značně náročné na prostor, přičemž odstranění dusíku je obvykle problematické a problémy s únikem nerozpuštěných látek vedou často ke kolmataci dočišťovacího zařízení a tím k problémům s provozem. Případně následně k vysokým nákladům na rekonstrukci. V zahraničí se zatím problém s nutrienty u této velikosti čistíren neřeší (např. Slovensko, Slovinsko, Itálie, Španělsko, Francie, Polsko) nebo je řešen extenzivně požadavkem na velkou plochu zemních filtrů (např. rakouská ÖN 2502 požaduje až 5m2 na ekvivalentního obyvatele). Další možností dočištění je použití speciálních sorpčních materiálů na bázi jílů a železa – používané v severských zemích (Švédsko, Norsko), což opět vyžaduje dostatečné prostorové možnosti a následně nemalé provozní náklady. Inovací v projektu u vyvíjeného zařízení jsou navržené technologie, které fungují i u objektů s nerovnoměrnou nebo dokonce přerušovanou produkcí. Tyto technologie by měly za ekonomicky únosných podmínek dosáhnout stejného účinku odstranění znečištění jako technologie využívající aerobní biologické procesy. Návrhy zařízení v kombinaci s použitím nanomateriálů a elektrochemickými metodami jsou originální a umožňují i vznik chránitelného duševního vlastnictví.

Koordinátorem projektu bylo ASIO, spol. s r.o. a dalšími řešiteli byli PROJEKTY VODAM s.r.o. a dvě vědeckovýzkumné organizace - Vysoké učení technické v BrněVýzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka.

V rámci projektu byla vyvinuta typová řada zařízení se zvýšenou účinností anaerobního předčištění (optimalizovaný anaerobní reaktor včetně prostoru na zachycení tuků) se zvýšenou schopností odstranění nerozpuštěných látek v anaerobních podmínkách (optimalizovaný separační stupeň), která byla zahrnuta do portfolia firmy pod názvem AS-ANASEP. Dále bylo vyvinuto terciární dočištění na principu sorpce, které bylo zařazeno do portfolia firmy s obchodním názvem AS-ZEON. Oba dva produkty dohromady jsou prodávány dohromady pod obchodním názvem AS-ANAZON. Posledním komercializovaným výstupem bylo automatické dávkovací zařízení AS-DAST. Dalšími výstupy bez významnějšího komerčního využití bylo zařízení na desinfekci komunálních vod a elektrochemická vestavba v anaerobním prostředí malého separátoru.

Přínos pro firmu ASIO spočíval ve významném rozšíření portfolia kusových vodohospodářských výrobků zejména pro malé zdroje znečištění, řádově do 500 ekvivalentních obyvatel. Projekt umožnil vyvinout a v praxi ověřit tři výrobky, které se staly pevnou součástí portfolia firmy.Získejte informace o produktu