Projekt má za cíl vypracovat studii proveditelnosti pro aplikaci aerobní granulované biomasy v čistírenství. Technologie aerobní granulované biomasy (AGB) představuje inovativní proces čištění odpadních vod, který svou podstatou přispívá ke snížení provozních nákladů čistíren spojených zejména se spotřebou elektrické energie a chemikálií . V srovnání s konvečními technogiemi má AGB navíc nižší nároky na zastavěnou plochu a dosahuje také lepších výsledků odtokových parametrů.

V rámci projektu bude technologie AGB ověřena v poloprovozním měřítku, kde budou kriticky vyhodnoceny hlavní výkonové prvky technologie jako účinnost čištění a provozní náklady. Existence granulované biomasy bude prokázaná pomocí mikroskopických rozborů. S cílem replikace technologického řešení v praxi budou také pečlivě monitorovány technologické parametry procesu. Předpokláda se, že výsledky z pilotního testování budou základem pro návrh nové typové řady čistíren odpadních vod a intenzifikaci stávajících čistíren.

Projekt je řešen firmou ASIO TECH, spol. s.r.o. v období od 7/2022 do 12/2022.Získejte informace o produktu