Projekt „Aplikace LCA analýzy ve vodním hospodářství“ č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027733 je řešen s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci dotačního programu Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Inovační voucher výzva VI.

Projekt má za cíl provést LCA analýzu vybraných výrobků firmy ASIO TECH, spol. s.r.o. a tým posoudit jejich dopad na životní prostředí z hlediska uhlíkové stopy. Konkrétně se bude jednat o:

  1. LCA analýza typové řady pro čištění a recyklaci bazénových vod a srovnání provozu s provozem klasické technologie,
  2. LCA analýza srovnání typů čistíren AS-MONOcomp a AS-ANAZON jako představitelů intenzivního a extenzivního způsobu (NBS) čištění odpadních vod,
  3. LCA analýza čistíren HSBR,
  4. LCA analýza stavebních prací pro vodohospodářské stavby.

Projekt svým zaměřením přispívá k efektivnější nakládaní s vodou, a tím i k plnění cílů udržitelného hospodaření s přírodními zdroji prostřednictvím metod a postupů hospodaření, které zajistí jejich dlouhodobou ekologickou a biologickou integritu a stabilitu, co je identifikováno v Národní doméně specializace 1.6. Udržitelné zemědělství a environmentální aplikační odvětví, 1.6.1 Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji. Indikativní vztah ke klasifikaci CZ- 37.00 Činnosti související s odpadními vodami.

Přínosem pro firmu bude získat přehled o uhlíkové stopě svých výrobků, technologií a technologických celků. Na základě výsledků LCA analýz se bude firma usilovat o zkvalitnění svého portfolia z hlediska dopadu na životní prostředí. V praxi to bude znamenat zavedení změn v dílčích dodávkách pro vytvoření portfolia produktů, které jsou „zelenější“ a šetrnější k životnímu prostředí. Zároveň se předpokládá, že inovace se zavedením LCA analýz povede k posílení konkurenceschopnosti a zlepšení PR pro komunikaci se zákazníky.

Projekt je řešen firmou ASIO TECH, spol. s.r.o. v spolupráci s VŠCHT Praha. Doba trvaní projektu je 8 měsíců v období od 12/2021 do 7/2022.Získejte informace o produktu