Kontejnerová technologie pro čištění průmyslových odpadních vod

Projekt „Kontejnerová technologie pro čištění průmyslových odpadních vod“ s pracovním názvem Anammox, byl řešen s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu TIP v letech 2012 – 2015.

Hlavním cílem projektu byl vývoj efektivní komplexní technologie biologického čištění, která bude odstraňovat dusíkaté znečištění odpadních vod s vysokou účinností při minimálních investičních i provozních nákladech. Mnohé průmyslové odpadní vody se vyznačují vysokými koncentracemi polutantů a často také výraznou rozkolísaností jejich koncentrací. Jedním z progresivních řešení je použití imobilizovaných kultur - biokatalyzátorů na bázi imobilizovaných selektivních biodegradačních mikroorganismů a enzymů. Používání imobilizovaných mikroorganismů nebo enzymů umožňuje dosažení lepších ekonomických parametrů při současném dosahování vysokých účinností díky menších reakčních objemů, kratších dob zdržení, vyšších objemových účinností reaktorů a zařízení, zvýšené stability biodegradačních aktivit, zvýšení tolerance ke znečišťujícím látkám, atd.

V současné době je nejčastěji používaným způsobem k odstraňování dusíkatých sloučenin biologická nitrifikace a denitrifikace, tyto procesy jsou však náročné, jak z hlediska investičních nákladů (velikost reaktoru, zábor pozemku, strojní zařízení) tak z hlediska nákladů provozních (aerace, míchání, čerpání, dávkování organických látek apod.). Principem procesu nitrifikace je oxidace amoniakálního nebo dusitanového dusíku na dusičnany za přístupu kyslíku. Dusičnany jsou v následujícím kroku pomocí procesu denitrifikace redukovány za přítomnosti organického substrátu na plynný dusík, který uniká do atmosféry. Reakce nitrifikace a denitrifikace probíhají podle následujících rovnic:

Nitrifikace je proces velmi citlivý na složení odpadní vody a ostatní parametry, jako jsou koncentrace rozpuštěného kyslíku, teplota, pH a další. V případě průmyslových odpadních vod vedle inhibice nitrifikace dochází často také k inhibici denitrifikace díky nedostatku vhodného substrátu, který je nutno do systému externě dodávat.
Základní myšlenkou tohoto projektu je využití anammox bakterií pro odstranění dusíkatých látek. Anammox bakterie jsou schopné autotrofně a za anaerobních podmínek, tedy bez organických látek a bez přítomnosti kyslíku, provést reakci mezi amoniakálním a dusitanovým dusíkem za tvorby plynného dusíku. Jejich aplikace je tedy vhodná v kombinaci s tzv. částečnou nitritací (nitritací), kdy se polovina vstupujícího amoniakálního dusíku biologicky oxiduje za přítomnosti kyslíku na dusitany, které v anammox procesu reagují s druhou polovinou amoniakálního dusíku za vzniku plynného dusíku unikajícího do atmosféry, podle následující rovnice.

Koordinátorem projektu byla společnost SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. Dalšími představiteli podnikové sféry podílejících se na řešení projektu byly společnosti ASIO, spol. s r. o.LentiKat’s a. s. Akademická sféra byla zastoupena Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, konkrétně Ústavem technologie vody a prostředí Fakulty technologie ochrany prostředí.

Praktickým výsledkem projektu je právně chráněný užitný vzor zařízení, který kombinuje proces CANON s biotechnologií společnosti LentiKat’s. Na jehož základě je v průběhu roku 2016 finalizována projektová dokumentace pro typizovanou řadu kontejnerových jednotek. Výsledky projektu byly představeny mimo jiné na během workshopu „Dusík prakticky“ pořádaném společností ASIO na podzim roku 2015 a dále jsou a budou výsledky projektu prezentovány na oborových konferencích a v odborném tisku.