Čistírna odpadních vod AS-TOP WASH

Photo: Čistírna odpadních vod AS-TOP WASH

Kontaktní osoby

Photo: Radek Líška
Radek Líška
Mobil: 602 758 571
E-mail: liska@asio.cz

Čistírna odpadních vod pro myčku aut ČOV AS-TOP WASH je navržena pro kontinuální provoz, který je řízený hladinovými snímači instalovanými v podpodlahové čerpací jímce a v akumulační nádrži přečištěné vody. Je-li nedostatek vody v akumulační nádrži přečištěné vody, sepne čerpadlo podzemní čerpací jímky, které čerpá odpadní vodu (dále jen OV) do čistírny a tím se automaticky zapne funkce ČOV. V případě potřeby předčištěné vody a absence OV v podpodlahové čerpací jímce je do akumulační nádrže přečištěné vody automaticky napouštěna tlaková voda z řádu. Přečištěná voda může být využívána pro opětovné použití při mytí aut nebo vypouštěna do kanalizace, je-li to v místních podmínkách přípustné.

Popis technologie

Odpadní voda z mytí aut natéká přes sběrný žlábek s hradítky (1) do sedimentační nádrže (2,3), jejíž poslední část tvoří čerpací jímka (4). V sedimentační jímce je odpadní voda z velké části zbavena mechanických, plovoucích i usaditelných látek. Také zde dochází k separaci lehkých kapalin.
Z čerpací jímky (4) je odpadní voda čerpána pomocí čerpadla (ponorného nebo sacího) do sedimentačního reaktoru (9). Do reaktoru odpadní voda natéká přes trubkový směšovač (7), ve kterém dochází ke smíchání OV s provozními chemikáliemi (8). Provozní chemikálie jsou do směšovače dávkovány pomocí speciálních dávkovacích čerpadel, které zajistí rovnoměrné dávkování, tak aby došlo ve směšovači ke koagulačně flokulačnímu procesu. Ten způsobí navázání látek obsažených v odpadní vodě na sebe a následnému shluknutí do vloček. Tyto vločky sedimentují v kónusu na dně reaktoru, kde se hromadí a následně jsou manuálně v pravidelných intervalech přepouštěny do sedimentační nádrže (2).
Odsedimentovaná voda, zbavená nečistot je pak ze sedimentačního reaktoru (9) odváděná do akumulační nádrže přečištěné vody (11). V případě potřeby může být zařízení doplněno o dočišťovací filtr (10), který dočišťuje odtékající vodu za reaktorem a instaluje se přímo do akumulační nádrže (11). Přečištěná voda z akumulační nádrže (11) je využívána pomocí AT-stanice (12).
V případě, že je dostatek přečištěné vody v akumulační nádrži (11), je odpadní voda z čerpací jímky (4) gravitačně odváděna do kanalizace (6) – volitelně přes sorpční filtr (5).
V případě, že je nedostatek přečištěné vody v akumulační nádrži (11) a není k dispozici odpadní voda z čerpací jímky (4) je akumulační nádrži (11) automaticky dopouštěna tlakovou vodou z řádu.

 AS-TOP WASH_technologicke_schema

AS-TOP WASH_pritok AS-TOP WASH_odtok
 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required