BOHEMILK, a.s., Opočno

Účelem stavby je montáž nového technologického zařízení pro odpadní vody z provozu mlékárenského průmyslu do stávající provozní budovy. Účelem stavby je čištění průmyslových odpadních vod z výrobních provozů ve stávajícím objektu provozní budovy na takovou úroveň, aby bylo možno odpadní vody dočistit na městské čistírně odpadních vod…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje 

Místo realizace:                                            Areál společnosti BOHEMILK, a.s., Podzámčí 385, 517 73 Opočno
Investor:                                                     BOHEMILK, a.s., Podzámčí 385, 517 73 Opočno
Dodavatel technologie:                                 ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, CZ
Dodavatel stavební části:                              společnost vybraná konkursem investora
Termín realizace:                                          2014

Návrhové parametry                                                                   

Denní množství Q 24 = 700 m3/den                                        
Maximální hodinový nátok: 40 m3/h                                       
Směnnost: třísměnný provoz                                                                                                                                                                                        

Požadované garantované hodnoty        
CHSKCr: 1 400 mg/l
BSK5: 800 mg/l 
NL (nerozpuštěné látky): 300 mg/l
EL (extrahované látky): 55 mg/l                                 

Znečištění přitékajících odpadních vod 

CHSKCr                               2 180 mg/l  
BSK5                                   1 200 mg/l  
NL                                         716  mg/l 
EL                                          177 mg/l
Ncelk.                                      105 mg/l 
pH                                          11,4               

 

Princip technologie (čištění odpadních vod) 

Odpadní vody přitékají gravitační kanalizací do stávající haly předčištění. Kanalizační potrubí vtéká do otevřeného kanálu, ve kterém jsou instalovány samočistící česle. Filtrační průliny zachytí nerozpuštěné znečištění větší než 1 mm. To je filtračním pásem, který tvoří lamely, vynášeno nad úroveň podlahy a pomocí šnekového dopravníku se shromažďuje v mobilní odpadové nádobě. Chod česlí je řízen automaticky, podle výšky vzduté hladiny před filtračním pásem, případně je chod nastaven časovým spínačem. Odtok z česlí do akumulační nádrže je gravitační.

Pro akumulaci je využita stávající dešťová nádrž.  Nádrž je promíchávaná vrtulovým míchadlem, instalovaným na spouštěcím trubkovém zařízení.  Z nádrže je odpadní voda čerpána rovnoměrně do flotační jednotky. Dávkováním chemikálií je zajištěn proces neutralizace, koagulace a flokulace odpadních vod, před následnou flotací. Míchání provozních chemikálií je navrženo v trubkovém směšovači.

Předupravená odpadní voda přitéká do vany flotační jednotky. Recirkulačním okruhem se do prostoru vany přivádí část odpadní vody, která je v recirkulačním okruhu prosycená jemnými mikrobublinkami vzduchu. Na hladině flotátoru se vytváří souvislá vrstva flotačního kalu. Kontinuálním zařízením je toto znečištění stíráno do sběrného žlabu, ze kterého odtéká do kalové jímky k další manipulaci. Na dně flotační vany se shromažďuje sediment. Ten se ze dna odtahuje periodickým odkalováním a přivádí se do kalové jímky spolu s flotačním kalem. Odtok z flotace představuje zakončení procesu předčištění. Voda se přivádí do čerpací jímky, odkud se přečerpává stávajícími čerpadly na městskou ČOV Opočno.

Kalové hospodářství

Shrabky z česlí:                               70 l/d
Flotační kal:                                    35 m3/d (2% sušina – kal neodvodněný)
                                                     3,5 m3/d (20% sušina – kal odvodněný)

 
Flotační kal flotátoru odtéká do kruhové jímky flotačního kalu. Kal tvoří flotační pěna z hladiny flotátoru a sediment ze dna flotační vany. Jímka je promíchávaná ponorným vrtulovým míchadlem, zakotveným do svislé stěny jímky. Odvodnění flotačního kalu je navrženo na dehydrátoru. Odvodněný kal se dopravuje šnekovým dopravníkem na korbu mobilního zařízení (kontejneru) a odváží na smluvně zajištěné místo.