Vývoj udržitelné a hospodárné technologie pro zajištění kvality vody pro akvakultury

Projekt „Vývoj udržitelné a hospodárné technologie pro zajištění kvality vody pro akvakultury“ s pracovním názvem RAZone byl řešen s finanční podporou sedmého rámcového programu Evropské Unie pro podporu malých a středních firem v letech 2012 – 2015.

Projekt RAZone směřoval k vývoji inovativní technologie čištění a hygienizace vod pro chov ryb. Technologie RAZone je založena na kombinaci procesu flotace a ozonizace, které se ukázaly být pro nakládání s tímto typem vod jako velmi efektivní, nicméně se v současnosti potýkají s nevhodnými návrhy jednotlivých technologických celků.

Chov ryb patří k slibně se rozvíjejícím odvětvím jak v Evropské unii, tak i v mezinárodním měřítku. Pro zajištění vysoké produkce a efektivity chovu je klíčovým parametrem odpovídající kvalita sádkové vody. Řešení s velkým potenciálem představují systémy recirkulace vody (RAS – recirkulační akvakulturní systémy), u kterých je voda ze sádek čištěna a následně znovu-využita. Pro dosažení zvýšení produkce a hospodárnosti je běžným krokem navýšení objemu chovu a míry recyklace procesní vody. Tato opatření však mohou vest k rychlé akumulaci odpadních produktů. Udržení stálých podmínek v systémech se tak stává komplexním problémem. Látkové znečištění může přicházet v podobě špičkových koncentrací dusíkatých sloučenin, jemných částic a organického zatížení. Vysoké koncentrace organických látek mohou vest k hnědému zabarvení vody, poklesu účinnosti biofiltrů a navýšenému výskytu chorob. Sloučeniny dusíku je možné efektivně odstranit v biofiltrech působením nitrifikačních bakterií. Ozonizace na druhé straně odstraňuje jemné částice a rozpuštěné organické látky.

Jen v letech 2007 - 2012 vzrostla celková rybí produkce na farmách, které využívají  RAS systémy, v členských státech EU ze 14 na 24 000 tun ročně a i v dalších letech se předpokládá další významný nárůst těchto chovných farem. Systémy recirkulace přinášejí oproti tradičnímu průtočnému uspořádání řadu výhod. Patří k nim především snížení spotřeby vody, vypouštěného znečištění a nemocí, nárůst a diversifikace produkce a zvýšení kontroly nad kvalitou vody. Stále však zůstává řada překážek, které brání ještě úspěšnější implementaci RAS systémů.

Ozon má v souvislosti s navýšením kvality vody spousty výhod. V současnosti se nicméně jeho aplikace na rybochovných farmách stala velmi nákladnou záležitostí, a to především kvůli chybějící standardizaci pro návrh systému dávkování ozonu a separaci vzniklých vloček. Dalšími důvody jsou nedostatky řídicího systému pro dávkování ozonu a nedostatečné porozumění samotnému procesu ozonizace. Tyto důvody vedou velmi často k úplnému vyvarování se ozonizace, nebo alespoň k omezenému využití této technologie. U špatně navržené ozonizační technologie uživatele často riskují předávkování ozonu, který může mít přímý vliv na rybí osádku. Až 2/3 z celkové dávky ozonu mohou být využity neefektivně právě kvůli špatnému technickému návrhu systému. Vedle toho, instalace špatně navrženého systému ozonizace může potenciálně mít negativní efekt na zdravotní stav osádky. Z výše uvedeného vyplývá, že největšími překážkami pro nárůst využití technologie je  nekvalitní návrh a nedostatečná znalost procesu ozonizace, aplikace ozonu a jeho vlivu na chemismus vody. Ozonizační technologie, která byla vyvíjena v rámci projektu RAZone pro využití na rybochovných farmách měla za cíl dosáhnout:

  • Snížení produkčních nákladů
  • vylepšením aplikace ozonu
  • Snížení potřeby medikamentů v důsledku úbytku nemocí, které plynou ze špatné kvality sádkové vody
  • Vyšší efektivita produkce díky snížení vnosu vnějších látek
  • Navýšení biodiversity
  • Snížení rizik pro rybí osádku i provozovatele
  • Hospodárnější, uživatelsky příjemnější a bezpečnější technologie ozonizace
  • Navýšení účinnosti odstranění jemných částic a rozpuštěných organických složek, které jsou hlavní příčinou zvýšeného výskytu nemocí a úbytku produkce.

Konsorcium sestávalo z deseti členů a zahrnovalo zástupce malých a středních podniků, vědeckovýzkumných institucí a rovněž koncových uživatelů. ASIO spol. s r.o. společně s norským koordinátorem Normex AS, anglickou firmou Statiflo International Ltd., švédským dodavatelem ozonizátorů Primozone Production AB a německou firmou EDUR byli zástupci malých a středních podniků. Vědeckovýzkumné instituce zastupoval německý Fraunhofer IGB, anglická University of Liverpool a norský Technologisk Institutt. Jako zástupci koncových uživatelů byli do konsorcia přizváni anglické Anglesey Aquaculture Limited, což je jedna z největších rybochovných společností v Evropské unii využívající RAS a norský Salmar Settefisk AS, což je významný světový producent lososů a strdlic.

Výstupem projektu RAZone je technologie založená na ozonizaci vody a následné flotaci nerozpuštěných podílů. Technologie je tvořena systémem pro vnos ozonu do vody a jeho disperzi, flokulačním válcem, flotační nádrží a řídicím systémem pro optimalizaci dávkování ozonu. Technologie byla v rámci projektu úspěšně testována v menším poloprovozním měřítku. Po ukončení projektu byl na základě dobrých výsledků zahájen dovývoj technologie ve spolupráci s partnerem Normex. Byla vyrobena upravená flotační nádrž pro odzkoušení ve stávajícím systému ozonizace producenta Salmar. V rámci projektu vznikla také řada propagačních materiálů k nové technologii (letáky, animační videa, články na konferencích).

Přínosem pro firmu je know-how ve slibně se rozvíjejícím odvětví hospodářství v zemích Evropské Unie. Partneři mají významnou příležitost uplatnit se na rostoucím trhu s akvakulturami, kde v současnosti narůstá poptávka po efektivních a hospodárných technologiích produkce jak na tuzemském, tak zahraničním trhu.Získejte informace o produktu