Čistírna odpadních vod Lucfalva

Vyčištění komunálních splaškových vod z obce Lucfalva…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                 Maďarsko, obec Lucfalava
Investor:                           obec Lucfalva
Dodavatel technologie:       ASIO, spol. s r.o.
Termín realizace:                07/2004

Návrhové parametry
Množství odpadní vody:          52,5 m3/d
Maximální hodinový nátok:   12,96 m3/h

Požadované garantované hodnoty
BSK5:    20 mg/l
CHS:     80 mg/l
NL:       20 mg/l
N-NH4:  10 mg/l
NTOT:     50 mg/l
PTOT:     10 mg/l – bez chemického srážení
PTOT:      2 mg/l – s chemickým srážením

Znečištění

Počet EO: 350
BSK5:      26,25 kg/d
NL:         24,06 kg/d
NTOT:         5,77 kg/d
PTOT:          1,31 kg/d

Princip technologie (čištění odpadních vod)

Čistírna odpadních vod na principu mechanického předčištění s manuálním odstraněním shrabků a s biologickou linkou s předřazenou denitrifikační, se dvěma nitrifikačními a dvěma dosazovacími nádržemi. Přebytečný kal je dostabilizován v oddělené zahušťovací nádrži kalu. Biologická část čistírny odpadních vod byla dodána konstrukčně jako stavebnicový systém – sestava pěti pravoúhlých plastových PP nádrží, zajišťujících jednotlivé funkce ČOV.