Čistírna odpadních vod - Nové Sedlo MBR ČOV (800 EO)

Účelem realizace je čištění odpadních vod splaškového charakteru. Jedná se o ČOV s integrovaným dočišťovacím stupněm odtoku MBR ultrafiltrací a simultánním chemickým srážením fosforu…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                  Nové Sedlo, okres Sokolov, Česká republika              
Investor:                           Město Nové Sedlo
Dodavatel technologie:       ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno     
Termín realizace:               2012
Finanční objem:                 3,3 mil. Kč bez DPH

Návrhové parametry
Množství odpadní vody:       132 m3/d
Maximální hodinový nátok:  18,5 m3/h

Znečištění                 Kvalita čištěných OV             Kvalita vyčištěných vod
                                                                           „p“                       „m“

Počet EO:                           800 EO                                                            
BSK5:                               363 mg/l                                                 15 mg/l
CHSK:                              727 mg/l                                                 80 mg/l
NL:                                  333 mg/l                                                 20 mg/l
Ntot:                                  67 mg/l                                            
N-NH4:                                                                                          10 mg/l
Ptot:                                  15 mg/l                                                   5 mg/l


Princip technologie (čištění odpadních vod)

Čistírna odpadních vod je navržena pro čištění odpadních vod splaškového charakteru. Technologicky se jedná o čistírnu třístupňovou, mechanicko-biologickou s membránovou separací aktivovaného kalu a s integrovaným dočišťovacím stupněm membránovou ultrafiltrací.

Před ČOV je umístěna čerpací stanice splaškových vod, která je vystrojena hrubým česlovým košem. Mechanické předčištění je zajištěno šroubovými česlemi. Z česlí odtéká mechanicky předčištěná OV gravitačně do denitrifikační nádrže, a to přes plastový odlehčovací objekt, který odvádí maximální nerovnoměrné průtoky do retenční nádrže. Pro zajištění koncentrace Pcelk. na odtoku z ČOV je do denitrifikační nádrže dávkován koagulant. V případě zvýšeného nátoku část OV natéká do retenční nádrže. Retenční objem je využíván také při regeneraci MBR modulů. Nitrifikační nádrže s integrovaným membránovým dočišťovacím stupněm jsou pro zajištění míchání obsahu nádrže a také přísunu kyslíku osazeny jemnobublinnými aeračními elementy. Užitný objem nádrží je 106,6 m3.

Separaci aktivované směsi zajišťují 4 ks membránových ultrafiltračních modulů o celkové ploše membrán 750 m2. MBR moduly jsou umístěny přímo v nitrifikační nádrži. Nad nádrží je vedena dráha s ručním zvedacím zařízením, která umožňuje vytažení modulu a převezení do regenerační zóny. Vyčištěná odpadní voda je pomocí samonasávacího čerpadla permeátu odváděna do recipientu nebo je využívána v prostorách ČOV k údržbě.

Odpadní voda vyčištěná pomocí MBR technologie dosahuje kvality vody dešťové a je možné její zpětné využití, např. technickými službami nebo jako provozní vodu v průmyslu. Při poklesu propustnosti membrán pod stanovenou hodnotu je nutné provést chemickou regeneraci. Z tohoto důvodu jsou součástí technologie regenerační nádrž I a II.

Kalová nádrž slouží k ukládání přebytečného aktivovaného kalu a jeho aerobní stabilizaci. Stabilizovaný kal je vyvážen fekavozem.