Čistírna odpadních vod Nyársapát

Vyčištění komunálních splaškových vod z obce Nyársapát…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                      Maďarsko, obec Nyársapát
Investor:                                Nyársapát
Dodavatel technologie:            ASIO, spol. s r.o.
Dodavatel stavební části:         VÍZNER és TÁRSA Kft.
Termín realizace:                     08/2011

Účel realizace (stavby)
Vyčištění komunálních splaškových vod z obce Nyársapát.

Návrhové parametry
Množství odpadní vody:         116,0 m3/d
Maximální hodinový nátok:     15,5 m3/h

Požadované garantované hodnoty
BSK7 : 25 mg/l
CHSK: 75 mg/l
NL:     50 mg/l

Znečištění
Počet EO: 1452
BSK5:     87,1 kg/d
CHSK:  174,2 kg/d                        
NL:        87,1 kg/d
Ntot:        17,4 kg/d
Ptot:          2,9 kg/d

Princip technologie (čištění odpadních vod)
Čistírna odpadních vod na principu mechanického předčištění s odstraněním shrabků a s biologickou částí ve dvou samostatných biologických linkách s denitrifikační, nitrifikační a dosazovací nádrží. Vratný kal z dosazovacích nádrží je regenerován v jedné společné regenerační nádrži, odkud odtéká do rozdělovacího objektu před dvě biologické linky. Přebytečný kal je dostabilizován v oddělené zahušťovací nádrži kalu, kam je čerpán přebytečný kal z nádrže regenerační. Vyčištěná voda z biologické linky dále odtéká do sběrné nádrže, odkud dále odtéká do toku.