Čistírna odpadních vod Vidukle

Vyčištění komunálních splaškových vod z obce Vidukle, s následným dočištěním na terciálním stupni čištění…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                     Litva, obec Vidukle
Investor:                               obec Vidukle
Dodavatel technologie:           ASIO, spol. s r.o.
Dodavatel stavební části:        Pireka
Termín realizace:                    04/2011

Účel realizace (stavby)
Vyčištění komunálních splaškových vod z obce Vidukle, s následným dočištěním na terciálním stupni čištění.

Návrhové parametry
Množství odpadní vody:         390,0 m3/d
Maximální hodinový nátok:      58,4 m3/h

Požadované garantované hodnoty
BSK7 :    12 mg/l
CHSK:  125 mg/l
NL:       30 mg/l
N-NH4:    5 mg/l
Ntot:      20 mg/l
Ptot:        2 mg/l

Znečištění
Počet EO: 2000
BSK5:  120,0 kg/d
CHSK: 240,0 kg/d                        
NL:      112,0 kg/d
Ntot :       24 kg/d
Ptot :         5 kg/d

Princip technologie (čištění odpadních vod)
Čistírna odpadních vod na principu mechanického předčištění s odděleným odstraněním shrabků s jejich promýváním a odvodněním, odděleným odstraněním písku s jeho odvodněním, odstraněním plovoucích částic a tuků a dále s biologickou částí ve dvou samostatných biologických linkách s anaerobní, denitrifikační, nitrifikační a dosazovací nádrží. Přebytečný kal je aerobně dostabilizován v oddělené zahušťovací nádrži kalu. Vyčištěná voda z biologické linky dále odtéká na terciální dočištění na mikrosítě s otvory 40 µ. V systému ČOV je zakomponováno biologické odstraňování fosforu s následným chemickým dosrážením zbylého fosforu na požadovanou úroveň.