Čistírna odpadních vod - Vrchotovy Janovice

Účelem realizace je rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod. Jedná se o ČOV s integrovaným dočišťovacím stupněm odtoku MBR ultrafiltrací a simultánním chemickým srážením fosforu…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                   Vrchotovy Janovice, okres Benešov, Česká republika                                                                          
Investor:                            Městys Vrchotovy Janovice
Dodavatel technologie:        ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno     
Termín realizace:                2012
Finanční objem:                  5,8 mil. Kč bez DPH

Návrhové parametry
Množství odpadní vody:        125 m3/d
Maximální hodinový nátok:  23,6 m3/h

Znečištění                 Kvalita čištěných OV             Kvalita vyčištěných vod
                                                                          „p“                       „m“
Počet EO:                           1430 EO                                                                        
BSK5:                               316 mg/l                     22 mg/l                30 mg/l
CHSK:                              648 mg/l                    75 mg/l               140 mg/l
NL:                                  302 mg/l                    25 mg/l                30 mg/l
Ntot:                                  73 mg/l                                            
N-NH4:                              73 mg/l                     12 mg/l                20 mg/l


Princip technologie (čištění odpadních vod)

Na vstupu je čerpací stanice, která slouží k přečerpávání splaškových vod z úrovně přítokové kanalizace na úroveň nutnou pro další gravitační průtok čistírnou odpadních vod. Její součástí je hrubý česlový koš. Na čerpací stanici navazuje havarijní obtok sloužící k odvedení splaškových vod do recipientu v případě výjimečné situace. Součástí ČOV je dále jímka na svážené odpadní vody, která slouží k její akumulaci a řízenému přečerpávání do čerpací stanice, kde dochází ke smíchání těchto svážených odpadních vod s odpadní vodou přitékající gravitační kanalizací. Součástí jímky na svážené vody je hrubý česlový koš. Mechanické předčištění je tvořeno šroubovými česlemi.

Denitrifikační reaktor slouží k odstraňování dusíkatého znečištění v odpadních vodách a to konverzí dusičnanových a dusitanových forem dusíku na plynný dusík N2. Zároveň v tomto reaktoru dochází k odbourávání uhlíkatého znečištění a tím k redukci obsahu biologicky odbouratelného substrátu. Nitrifikační reaktory slouží k odstraňování biologického uhlíkatého znečištění, a tím k redukci BSK5 a CHSK. Zároveň dochází ke konverzi dusíkatého znečištění ve formě amoniakálního dusíku na formu dusičnanovou.  Pro zajištění přísunu dostatečného množství kyslíku a vzduchu pro tento reaktor jsou v nádrži rovnoměrně rozmístěny jemnobublinné aerační elementy.

Součástí nitrifikační nádrže jsou MBR filtry. Ty slouží k biologickému čištění odpadní vody přes membrány.

Kalová nádrž slouží k uskladnění přebytečného kalu vznikajícího při provozu ČOV a k jeho další stabilizaci a zahuštění. Pro snížení obsahu fosforu ve vypouštěných vyčištěných odpadních vodách je navrženo srážení fosforu dávkováním srážedla do rozdělovacího objektu.