Čistírna průmyslových odpadních vod - Weber Prostějov

Účelem výstavby průmyslové čistírny odpadních vod (dále jen ČPOV) ve výrobním areálu společnosti Weber, provozovna Prostějov je vyčištění přiváděných průmyslových vod tak, aby mohly být vypouštěny do areálové a následně do veřejné kanalizace…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                                         Weber Prostějov
Investor:                                                   Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber
Generální dodavatel:                                  TEGAMO Czech s.r.o., Na Kodymce 1524/16, 160 00 Praha 6
Projektant strojně-technologické části:        ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, CZ
Subdodavatel strojně-technologické části:   ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, CZ
Termín realizace:                                       2013-2014

Účel realizace
Účelem výstavby průmyslové čistírny odpadních vod (dále jen ČPOV) ve výrobním areálu společnosti Weber, provozovna Prostějov je vyčištění přiváděných průmyslových vod tak, aby mohly být vypouštěny do areálové a následně do veřejné kanalizace.

Návrhové parametry                                                                  
Denní množství:                                                     25 m3/den
Předpokládané max. hodinové množství:                   3 m3/h
Max. množství odpadních vod čerpaných na ČOV:    1,5 m3/h

Znečištění přitékajících odpadních vod                                 Požadované garantované hodnoty                                                                                                         

                                                                                                          „p“                          „m“

pH                  6,5 – 8,0                                                       pH        6,5 – 8,0                        
CHSK                 5 000 mg/l               125 kg/d                        CHSK     1 500 mg/l            2 500 mg/l
RL                      2 200 mg/l                 55 kg/d                        RL        3 000 mg/l            4 000 mg/l
RAS               2 000 mg/l                50 kg/d                        RAS      2 800 mg/l            3 500 mg/l
AOX                     4 mg/l                 100 g/d                        AOX             1 mg/l                  2 mg/l
                                                                                         Nanorg          50 mg/l

Princip technologie (čištění průsakových odpadních vod)
Odpadní vody jsou akumulovány do podzemní železobetonové jímky opatřené dvěma vstupy. Přítokové potrubí akumulační nádrže je opatřeno česlicovým košem pro zajištění mechanického předčištění OV.

Z akumulační nádrže je OV čerpána do soustavy tří směšovacích reaktorů, kde postupně dochází k neutralizaci, koagulaci a flokulaci. Odtud chemicky upravená voda odtéká přes středový uklidňovací válec do sedimentačního reaktoru cylindrokónického tvaru, ve kterém dochází v průběhu sedimentačního procesu k separaci vyčištěné OV od vysráženého znečištění (tzv. chemického kalu). Vyčištěná OV odtéká pomocí trubních sběračů do odtokového objektu a následně do areálové kanalizace.

Chemický kal usazený v kónusu na dně reaktoru je v pravidelných intervalech gravitačně přepouštěn do homogenizační nádrže kalu, kde je akumulován a homogenizován. Odtud je kal v pravidelných intervalech čerpán do komorového kalolisu k odvodnění na průměrnou sušinu 25 %. Filtrát odtékající z lisu je gravitačně odváděn potrubím do odtoku z ČPOV. Odvodněný kal je vysypáván z lisu do mobilního kontejneru a následně je s ním nakládáno v souladu s platnou legislativou.