Výběr je závislý na lokalitě, provozovateli a požadavcích vodoprávních úřadů. Z hlediska investičních nákladů se nejvíce hodí domácí čistička vody AS-VARIOcomp K, z pohledu celkových nákladů pak AS-MONOcomp a z hlediska uhlíkové stopy pak AS-ANASEP nebo jednoduché zemní filtry, které v některých případech pracují bez spotřeby elektrické energie.

Jednotlivé ČOV v obci nebo její části lze virtuálně sloučit do skupin a ty dálkově sledovat. Na taková řešení lze získat i dotaci z SFŽP. Ve speciálních případech lze recyklovanou vodou i zavlažovat.

Sezónnost provozu lze řešit dávkováním substrátu (umělého znečištění).

Speciální službou jsou pak technické revize ČOV, které byly povoleny na ohlášení.Čistírna odpadních vod AS-MONOcomp

První chytrá čistírna! Čistírna odpadních vod (domovní čistička) AS-MONOcomp pro 4-50 EO je určena k čištění komunálních splaškových vod. Jedná se o certifikovaný výrobek, ČOV typu SBR s jednoduchou instalací, snadnou obsluhou a se skutečným řešením kalové problematiky. Tato ČOV splňuje požadavky na třídu DČOV III., kategorii PZV a limity mikrobiologického znečištění.

Detail produktu
Čistírna odpadních vod AS-MONOcomp

Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp K

Biologická čistírna (domácí čistička) odpadních vod (ČOV) pro 3-25 EO. Typová řada vystrojených domovních čistíren odpadních vod určených k čištění splaškových vod z RD. Čištění vody pomocí této čistírny odpadních vod je založeno na stabilním a spolehlivém provozu při minimální potřebě energie.

Detail produktu
Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp K

Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp K ULTRA

Biologická (membránová) čistírna (čistička) odpadních vod (ČOV) pro 3-25 EO s mikrofiltrací.Typová řada vystrojených domovních čistíren odpadních vod s mikrofiltrací určených k čištění splaškových vod z RD. Technologické řešení těchto čistíren je založeno na stabilním a spolehlivém provozu při minimální potřebě energie.

Detail produktu
Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp K ULTRA

Monitoring ČOV AS-GSM

Pro kontrolu správně fungujících procesů čistíren odpadních vod vyvinula naše společnost monitorovací zařízení (dálkový přenos dat), která budou eliminovat havárie a u membránových ČOV informovat o blížící se nutnosti výměny (regeneraci) membrán tím, že budou včas upozorňovat provozovatele.

Detail produktu
Monitoring ČOV AS-GSM

Anaerobní separátor AS-ANASEP

Anaerobní separátor pro čištění odpadních vod z domácností lze s výhodou použít u nerovnoměrně obývaných objektů (chaty, víkendové domy, …) nebo v místech kde není přístup k elektrické energii.

Detail produktu
Anaerobní separátor AS-ANASEP

Zemní filtr AS-ZEON

Biologický zemní filtr AS-ZEON je navržen jako druhý stupeň dočištění za septik nebo čistírnu odpadních vod.

Detail produktu
Zemní filtr AS-ZEON

Čistírna odpadních vod AS-ANAZON

Jedná se o ČOV sestavenou ze dvou částí - anaerobního separátoru AS-ANASEP a vertikálního biofiltru AS-ZEON.

Detail produktu
Čistírna odpadních vod AS-ANAZON

Závlaha odpadní vodou AS-GEOFLOW

AS-GEOFLOW je určeno pro podpovrchovou, kapilárně zavěšenou, kapkovou závlahu vegetačně aktivních ploch. Jedná se vlastně o bezodtokový systém předčištěných odpadních vod z odtoku kvalitních biologických septiků, umělých i přírodních čistíren odpadních vod.

Detail produktu
Závlaha odpadní vodou AS-GEOFLOW

Čerpací šachty AS-PUMP

Domovní čerpací stanice, respektive čerpací šachty a čerpací jímky AS–PUMP jsou určené pro přečerpávání odpadních, dešťových a podzemních vod do tlakové nebo gravitační kanalizace. Jednotlivé typy čerpacích stanic jsou uzpůsobené pro bezproblémový a dlouhodobý provoz v domácnostech, respektive u rodinných domů či chat, kde je potřeba efektivně a co nejjednodušeji řešit přečerpávání vody do kanalizace.

Detail produktu
Čerpací šachty AS-PUMP

Septiky AS-PP SEPTIK ER, EO

Septiky (plastové nádrže) od firmy ASIO, spol. s r.o. jsou vyrobeny z konstrukčních prvků a desek z integrálního polypropylenu nebo polyethylenu a jejich kopolymerů, homogenních i lehčených – technologií svařováním. Septiky jsou vodotěsné ve smyslu ČSN 75 0905. Návrh konstrukce a statické ověření plastových nádrží provádíme moderní výpočetní metodou konečných prvků.

Detail produktu
Septiky AS-PP SEPTIK ER, EO

Zemní filtr

Pískový zemní filtr je určen k dočišťování odpadní vody jako takzvaný druhý stupeň za čističku odpadních vod či septik.

Detail produktu
Zemní filtr

Dávkovač živin pro ČOV

Dávkovač vodného roztoku živin pro domovní čistírny odpadních vod se využívá v době dlouhodobých dovolených nebo pokud na čistírnu nedotéká potřebné látkové zatížení.

Detail produktu
Dávkovač živin pro ČOV

Ekologický přípravek pro ČOV AS-AKTIV

Tekutý ekologický přípravek určený k intenzifikaci čistícího efektu v biologických čistírnách odpadních vod, septicích a jímkách.

Detail produktu
Ekologický přípravek pro ČOV AS-AKTIV

Technické revize vodních děl (OZO)

Nabízíme provedení technických revizí vodních děl ohlášených podle §15a novely VODNÍHO ZÁKONA zákonem č. 150/2001 Sb. Odborně Způsobilou Osobou (OZO) pověřenou MŽP.

Detail produktu
Technické revize vodních děl (OZO)