Články

22.5.2014

Možné úspory energie na stávajících ČOV a možnosti získávání energie

Čistírny odpadních vod často nejsou provozovány v optimálním energetickém režimu. Existuje několik variant jak vylepšit stávající energetickou bilanci ČOV.

15.5.2014

Další ČOVka bez zápachu

Byla dodána již druhá fotokatalytická jednotku pro průmyslovou ČOV v areálu Nová Mosilana a.s.

8.5.2014

Čištění odpadních vod z povrchových úprav kovů použitím nanočástic železa

V procesech povrchové úpravy kovů vznikají nevyhnutelně jako vedlejší produkt odpadní vody, které obsahují značný podíl kontaminantů a nežádoucích složek. Tyto látky jsou škodlivé životnímu prostředí i zdraví člověka.

1.5.2014

Austrálie a voda

Určitě není náhodou, že trendy ve využití a co nejekonomičtějšímu chování se k vodě určují země, které jí nemají dostatek. No a Austrálie k těmto zemím patří. A tak je na každém kroku vidět, že se s vodou opravdu hospodaří, a to jak se srážkovou, tak i pitnou a odpadní.

24.4.2014

Tlakové membránové procesy ve vodním hospodářství

V poslední době sílí v evropských státech trend minimalizovat při výrobě pitné vody spotřebu chemikálií, energie a množství odpadních vod.

17.4.2014

Škola smyku a bezpečné jízdy

Díky projektu „Rozvoj aplikačního potenciálu“ pořádané regionální hospodářskou komorou Brno a Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., jsme mohli zdokonalit naše řidičské schopnosti.

10.4.2014

Lapáky tuků

Je obecně známo, že tuk v kanalizaci působí problémy a to jak mechanické – zanášení kanalizace, tak i hygienické – zápach. Stejně tak působí i problémy v samotném procesu čištění na čistírnách odpadních vod a to tím, že prochází čistírnou a zhoršuje sedimentační vlastnosti kalu a následně tedy i odtokové parametry.

3.4.2014

AS-GW/AQUALOOP – ta správná vodní smyčka

Voda se v přírodě pohybuje v koloběhu. Součástí tohoto koloběhu je jak pitná, tak i povrchová a použitá voda. Pokud chceme ke stavbám a rekonstrukcím přistupovat ve stylu „green“, pak je voda jedním z důležitých článků řetězu. Ač se to nezdá, zacházení s použitou vodou přímo ovlivňuje i kvalitu a množství pitné vody (vliv na kontaminaci podzemních vod) a kvalitu povrchových vod – nejméně znečistí povrchovou vodu ta voda, která nebude vypuštěna.

27.3.2014

Montáž pračky vzduchu v norském Sarpsborgu

Borregaard se řadí mezi fabriky s jednou z nejvyspělejších technologií, co se týče biorafinerií a udržitelného rozvoje. Pomocí přírodních a obnovitelných surovin vyrábí moderně a šetrným postupem různé biomateriály jako např. bioethanol, které nahrazují různé ropné deriváty. Norská pobočka má zhruba 1050 zaměstnanců a zastoupení v 17 zemích světa.

20.3.2014

Pár detailů z DIN 1989 k provozním vodám a jejich použití

Při tvorbě ČSN s tématikou srážkových a šedých vod proběhla debata o několika detailech a tak může být zajímavé podívat se, jak je tato tématika řešena v např. v Německu – kde již existuje norma DIN 1989 a tuto problematiku řeší – jedná se např. o doplňování pitné vody, vypouštění přebytečné srážkové vody, problematiku zpětného vzdutí, atd.

13.3.2014

Membránové procesy při úpravě vod

Membránové separační procesy v úpravě vody jsou technologie, kdy upravovaná voda je přivedena na semipermeabilní membránu, která vodě vytváří selektivní bariéru. Přivedený proud vody je na membráně rozdělen na koncentrát (odpad) obohacený o složky, které membrána nepropustí a permeát (produkt), který je těchto složek zbaven.

6.3.2014

Zdroje odpadních vod a odpovídající technologie DČOV

Existuje celá řada zdrojů a průběhů produkce odpadních vod a existuje i celá řada způsobů, jak se s řešením jejich čištěním a odváděním vypořádat. Vhodnost jednotlivých řešení pak přímo souvisí s příjemcem (místem kam vypouštíme), průběhem vypouštění, možnostmi investora (kvalita provozování) a odpovídajícími legislativními předpisy.

27.2.2014

Zimní jarní Lisabon

Z dalších zážitků nesmím vynechat samotnou konferenci, které se účastnila celá řada odborníků z výzkumných institucí, vysokých škol i soukromých firem z celého světa. Kromě bohatého programu ve formě přednášek, diskusí a více než stovky vystavovaných posterů, byly jedinečným zážitkem i přestávky.

19.2.2014

Hydrobiologické audity ve vodárenství – metodika II.

Příspěvek představuje druhou část revize metodických postupů při volbě odběrových lokalit, odběrech vzorků vody a stěrů, jejich mikroskopického zpracování a využití výsledků při hydrobiologických auditech vodárenských soustav.

13.2.2014

NANOpárty 2014

Označení NANO se dnes velmi často objevuje v nejednom odvětví vědy a techniky. Na ASIO se nanotechnologiemi a nanomateriály zabýváme už několik let v rámci řešení výzkumných projektů.

6.2.2014

Zimní vodohospodářská třicítka 2014 – závod týmového ducha

Bylo nás třináct, o dost více než Poláčkových chlapců. Tedy ten první den, kdy ještě plálo nadšení nad společnou sportovní akcí na běžkách. Postupným odpadáním z rodinných a jiných subjektivních důvodů nás ovšem bylo dva dny před konáním závodů pouze deset a snad oprávněným strachem z nedostatku sněhu abdikovali na svou účast tyto poslední dny dva další elitní závodníci společnosti ASIO.

30.1.2014

Zemská tíže překonána bublinkami

Odpadní vody z potravinářských výrob se mohou kvůli svému specifickému složení stát obtížně řešitelným problémem. Jednou z technologií, které lze na takový typ odpadních vod použít, je flotace rozpuštěným vzduchem.

23.1.2014

Možnosti využití energie z odpadních vod

Koncepce opětovného využití odpadních vod a dešťových vod nabývá v poslední době většího významu. Nutností se tyto systémy stávají i v Evropě, kde prozatím takový tlak na znovuvyužití šedých a dešťových vod nebyl.

16.1.2014

Porovnání účinnosti odlučovačů lehkých kapalin

Předmětem této práce bylo testování možnosti zvýšení účinnosti mechanického odlučovače lehkých kapalin (OLK) instalací různých typů vestaveb a vzájemné porovnání jejich účinností.

9.1.2014

Dotace na kanalizaci, čistírnu odpadních vod nebo pitnou vodu?

V současné době se připravuje nový programový dokument Operační program Životní prostředí (OP ŽP) pro období 2014 – 2020. Ministerstvo životního prostředí jako řídící orgán navrhuje pro strukturu OP ŽP celkem šest prioritních os a osmnáct specifických cílů.

121-140/252 stránka: [ ] ... 7 [ ]
 

Kontakty

ASIO, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required