Články

5.1.2012

AS-VARIOcomp K - jednoduchá a účinná domovní čistička odpadních vod

Čistička odpadních vod se instaluje do výkopu na podkladní betonovou desku (není nutno obetonovat), připojí se přes hrdla ke kanalizaci a přivede se k ní vzduch z dmychadla umístěného mimo čistírnu odpadních vod (ČOV). Dmychadlo se umísťuje mimo čistírnu z důvodů prodloužení jeho životnosti, protože ve vnitř ČOV je velmi agresivní prostředí. Nastavení základních funkcí je provedeno již z výroby a čistírna kromě zapojení dmychadla do zásuvky nevyžaduje žádné elektroinstalační práce. Zprovoznění čistírny odpadních vod provádí dodavatel nebo autorizovaná servisní organizace. Vzhledem k rozměrům a hmotnosti jsou typy pro 5 a 8 EO transportovatelné na přívěsném vozíku a umístění do výkopu lze provést i bez použití jeřábu. Na čistírnu odpadních vod (ČOV) je standardně osazen zateplený, uzamykatelný a pochůzný poklop 980 x 870 mm.

8.1.2012

Příklady technologií k omezení rozvoje vodních květů sinic

Druhým způsobem potlačení masového rozvoje sinic je ošetření vody dávkováním koagulantu či jiné látky přímo do vodního sloupce. Aplikace např. PAXu (polyaluminiumchloridu) se váže především na „Vodoprávní rozhodnutí“, které definuje i podmínky aplikace.

1.1.2012

Možné úspory energie na stávajících ČOV

Z pohledu spotřeby elektrické energie, který se prosazuje v poslední době, pak mnohé čistírny nejsou době provozovány v optimálním energetickém režimu. Existuje dokonce hned několik možností jak vylepšit stávající energetickou bilanci ČOV. Jedná se o optimalizaci spotřeby jednotlivých elektrických spotřebičů (nejjednodušší), změnu technologie (náročnější a komplexnější), využití tepelné energie pomocí tepelných čerpadel na vytápění objektů, sušení kalu, či technologických procesů nebo zvýšení produkce bioplynu (posun významu ČOV z čištění vod na čištění vod a recyklaci energie).

18.12.2011

Dělení vod, bílé a šedé vody – nové poznatky a možnosti využití

Podle DIN 4045 (2003) je šedá voda komunální voda bez fekálií a moče. Např. jsou to vody z van, sprch, umývadel a výlevek. Za komunální vody od obyvatelstva se považují i vody z hotelů, restaurací a obdobných ubytovacích zařízení a míst kde se shromažďují lidé. (ATV, 1997). V tabulce 1 jsou množství šedých vod uvažovaných v jednotlivých zemích na jednoho EO. Množství kolísají od 57 do 111 l/(EO.den).

11.12.2011

Technologie likvidace zápachu ve světle návrhu zákona o ochraně ovzduší

Zařízení na likvidaci zápachu ve vzdušině založené na fyzikálně-chemickém principu. V nabídce jsou dvě zařízení, která byla již mnohokrát prezentována, a proto o jejich principu pouze stručně.

4.12.2011

Potlačování masového rozvoje sinic na přehradě Brno

Problém znečištění povrchových vod živinami, především fosforem a důsledky masového rozvoje sinic se stává stále vážnějším. Nadměrný přísun živin naplavenin a organických látek vede ke zhoršování kvality vody a vede k rozvoji vodního květu sinic a tím k omezení nejen rekreačního využití nádrží. Opatření realizovaná v rámci projektu “Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži” jsou v naší republice ojedinělá a výjimečná.

Membránová filtrace pro úpravu pitné vody

Zatímco ve světě je použití membrán pro úpravu pitné vody již mezi standardními metodami, česká legislativa (konkrétně vyhláška MZd. č. 409/2005 Sb. O hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody) zatím neuvádí membránové technologie jako povolené k úpravě pitné vody. Je proto nutné při každé aplikaci žádat o souhlas příslušného státního orgánu. Rozšířenost membránových procesů, jejich klesající investiční i provozní náklady a schopnost dosahovat výborné kvality pitné vody při minimální produkci odpadní vody a spotřebě chemikálií však dávají naději, že i v naší republice dojde v nejbližší době k jejich aplikaci ve větším měřítku.

Retence srážkových vod v objektech z plastových bloků (zásaky)

Studie Univerzity v Sheffieldu (GB) jednoznačně ověřila, že konfigurace AS-NIDAPLAST bloků (retenční nádrž) se spodní drenáží je provozně spolehlivější a bezpečnější než konfigurace nádrže s přímo natékanými bloky. Současně bylo zjištěno, že u nádrží se spodní drenáží hrozí jen velmi minimální riziko zanášení jemnými sedimenty a téměř nulové riziko ucpání nádrže velkým znečištěním typu plastový sáček.

ASIO v betonu

Rozšíření nabídkového spektra kusových vodohospodářských výrobků (odlučovače lehkých kapalin, čerpací šachty, ČOV) o výrobky v prefabrikovaných betonových nádržích.

Kvalita vody na Brněnské přehradě je stále dobrá. Sinice se nerozmnožily ani v horkých dnech

BRNO – Koupací sezona na Brněnské přehradě končí optimisticky. Přestože Brno zažilo v posledních dnech tropická vedra, sinice letos plavce neohrozily.

ČOV pro objekty v horách - přírodní řešení nebo high-tech?

CzWA skupina ČAO ve spolupráci s KRNAP uspořádala 20.5 2011 seminář přímo na boudě Máma, což je známý krkonošský hotel pod Sněžkou přímo v centru Krkonoš. Vedle prezentace odborných názorů a závěrů bylo jeho cílem vzpomenout i na tragicky zahynulou členku skupiny Marii Chmelařovou (Paloncyovou), která u myšlenky uspořádání takového semináře byla. No a v neposlední řadě je to pro ASIO významná reference …

ASIO, spol. s r.o. a Membrantage Kassel 2010

Jako jeden z předních dodavatelů membrán na českém trhu jsme nemohli chybět. Doby, kdy se na této akci scházela skupinka spiklenců a nadšenců pro membrány (poprvé v roce 2003), jsou už pryč – neboli „vorbei“ jak říkají Němci. Z akce se stal „normální“ seminář s výstavou v předsálí. Vyměnili se i návštěvníci a většinu tvoří spíše provozovatelé a projektanti.

241-252/252 stránka: [ ] ... 13
 

Kontakty

ASIO, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required