Články

20.8.2015

Monitorování malých ČOV

Je zřejmé, že řešení odvádění odpadních vod z menších obcí a z některých lokalit se neobejde bez nasazení domovních a malých čistíren odpadních vod. Nejčastějším problémem domovních čistíren je zajištění jejich kontroly a rychlá detekce závady, čehož lze docílit použitím monitorovacích prvků.

6.8.2015

Průmyslové vody a jejich praktická řešení

Příspěvek pojednává o průmyslových vodách a jejich praktických řešeních. Přináší přehled technologií a zařízení, které firma ASIO, spol. s r.o. zrealizovala v různých průmyslových odvětvích.

23.7.2015

Dezodorizace na ČOV Benešov: první zkušenosti provozovatele

V nedávné době byla dokončena rekonstrukce ČOV Benešov v rámci stavby „Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešov“. ČOV má po rekonstrukci kapacitu 53 738 EO.

2.7.2015

SBR pod palmami, aneb recyklace odpadní vody na ostrově Korfu

Recyklace vody se začíná prosazovat i na místech, kde se doposud čištění odpadních vod skoro neřeší, natož pak vodu ještě znovuvyužít. Proběhla jedna z prvních instalací na řeckém ostrově Korfu.

25.6.2015

Gdaňsk, moderní metropole u Baltského moře a dějiště 12. Mezinárodní konference: IWA, Recyklace surovin a nutrientů, transfer inovací do praxe!

Ačkoliv je Gdaňsk v sousedním Polsku, cesta je to daleká a než dorazím na ubytování, strávím na cestě 11 hodin. Cesta za to ale rozhodně stála.

18.6.2015

Cities of the future aneb města budoucnosti

Název konference, které se za ASIO, spol. s r.o. v německém městě Mülheim an der Ruhr zúčastnil Ing. Michal Došek, z oddělení výzkumu, vystihuje i témata, o kterých se tři dny čile diskutovalo a která nám potvrdila, že strategie NEW (využití nutrientů, energie, a recyklace vody), tedy současná vize firmy ASIO, jde ruku v ruce s trendy v oblasti čištění odpadních vod ve světě.

11.6.2015

Kořenové čistírny a ASIO

Ne všechny dnes navrhované „kořenové čistírny“ jsou funkční v rozsahu v jakém je to od nich očekáváno.

4.6.2015

Železo ve všech formách a nové možnosti jeho použití při čištění odpadních vod

Aneb co bylo na jedné z přednášek z doprovodného programu výstavy VOD-KA 2015.

28.5.2015

AS-PURAIN - srovnávací test filtrů

Srovnávací test filtrů používaných jako předčisticí jednotka u akumulačních nádrží prokazuje vysokou účinnost čištění filtru AS-PURAIN.

21.5.2015

Nová technologie ozonizace podpoří recyklaci vody v oblasti rybochovu

Firma ASIO, spol. s r.o. vyvíjí ve spolupráci s evropskými partnery novou účinnou a bezpečnou ozonizační technologii pro čištění vod v odvětví rybochovu se zaměřením na recirkulační akvakulturní systémy (RAS). Projekt byl zahájen za účelem vývoje této inovativní čistírenské technologie, která zajistí efektivní čištění recirkulovaných vod a navýšení produkce při zajištění nízkých provozních nákladů.

14.5.2015

Lapáky tuků

Ví se, že tuk v kanalizaci působí problémy a je nutno jej z vody odstranit - otázkou je, na jakou úroveň. Nízká koncentrace, často požadovaná jako odtoková koncentrace, je klasickými lapáky tuků navrhovanými podle Evropské normy nedosažitelná, lapáky s flotací nebo lepší separací jsou zase pro majitele malých restaurací nebo barů příliš nákladné.

30.4.2015

Nejrozsáhlejší dezodorizace na ČOV v ČR v provozu

Ústřední čistírna odpadních vod Praha je svým rozsahem a také díky své poloze mezi Dejvicemi, Bubenčí a Trojou vždy na „ráně“, co se týče obtěžování hlukem a zápachem.

23.4.2015

Můžeme se sprchovat dešťovou vodou? Nyní už ano!

Německá technologie dodávaná českou firmou ASIO, spol. s r.o. umožňuje velice ekonomickou úpravu dešťové vody na vodu pitnou, resp. vodu dle nařízení EU použitelnou pro tělesnou hygienu, která kvalitou musí odpovídat vodě pitné, a to pomocí nové technologie.

16.4.2015

Použití NASS u objektů napojených na veřejnou kanalizaci

NASS (Nekonvenční Aranžování Sanitárních Systémů) - zahrnuje celou řadu možností jak netradičně řešit odpadní vody. Je možné využít těchto možností tak, že se z nich vyskládá celé řešení, nebo se použijí jen některé části tak, aby to bylo co nejekonomičtější – proto asi bude nutné většinou zvažovat více variant.

5.3.2015

Aplikace nanotechnologií ve vodním hospodářství

Nanotechnologie je vědní obor o manipulaci s částicemi v měřítku 1 – 100 nm. Nanomateriály ve vodním hospodářství mají potenciál využití především pro čištění povrchových, pitných i odpadních vod pro odstranění toxických iontů, rozpuštěných organických a anorganických látek a mikroorganismů.

19.2.2015

Recyklace šedých vod a tepla z nich

Šedá voda, jako zdroj tepla, je doposud ve srovnání s jinými obnovitelnými zdroji energie (OZE) opomíjena. Při tom, co se týká problematiky nízkoenergetických domů nebo úspor energie všeobecně je velmi významným zdrojem. Jak ukazují měření provedená na hotelových vodách je tento zdroj srovnatelný např. solárními kolektory.

5.2.2015

Hospodaření se srážkovými vodami. Předčištění odtoků ze zpevněných ploch (sedimentace a odlučování lehkých kapalin)

Srážkové vody odtékající z urbanizovaného území jsou znečištěny jak látkami obsaženými v ovzduší tak zejména látkami pocházejícími z materiálů a užívání odvodňovaných ploch.

22.1.2015

Biologické nádrže využívané k čištění a dočišťování odpadních vod

Extenzivní způsoby čištění jsou zejména v malých obcích ve velikosti do 500 EO často využívanou technologií čištění splaškových odpadních vod. V České republice jsou nejběžněji využívány jednostupňové i vícestupňové biologické nádrže bez i s mechanickým předčištěním.

11.12.2014

Strategie NEW i pro TZB

Legislativa i vize v oblasti řešení měst navádějí k přechodu od lineárního způsobu zacházení s vodami a zdroji k tzv. cyklickému přístupu, který více vyhovuje požadavkům na udržitelnost.

19.11.2014

Ohlédnutí za semináři o průmyslových vodách

Obsahem příspěvků byla jak legislativa a obecné představení teoretických možností řešení, tak i prezentace realizovaných řešení.

81-100/247 stránka: [ ] 5 ... [ ]
 

Kontakty

ASIO, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required