Články (20)

Matematické modelování energetické náročnosti ČOV

Při čištění odpadních vod představuje spotřeba elektrické energie významnou část celkových provozních nákladů – běžně 50-60% . Stále se zvyšující ceny energií a provozování energeticky nevýhodných uspořádání, ať už z hlediska použité technologie nebo techniky, napínají rozpočty ČOV. Proto jsou hledány cesty vedoucí k úspoře nákladů spojených se spotřebou elektrické energie. Jedním z možných způsobů, jak postupovat, je využití matematického modelování.

28. 6. 2012

Čištění šedých vod pomocí MBR

Obvykle se zařízení na recyklaci šedých vod umísťují do sklepních prostor a nadzemních nádrží, ne vždy je však k dispozici dostatek místa. Příklad realizace recyklace vod v nádržích umístěných v terénu je z Potsdami, ze studentských kolejí – čistí se zde 6m3/den vod ze sprch a vyčištěná bílá voda se vyžívá na splachování a zálivku.

25. 6. 2012

Power gen – Köln 2012

Köln město velké katedrály a malých piv nabídlo přístřeší letošnímu Power genu – celosvětové výstavě věnované energiím. Výstavě, na kterou se chodí hledat nové výrobky (jako např. ORC), nová řešení a hlavně nové trendy. A protože ASIO se asi energiím, zejména propojeným s vodou věnuje, tak jsme takovou výstavu vynechat nemohli.

18. 6. 2012

ČOV Otnice - stavba roku Jihomoravského kraje 2011

I když se přímo jméno ASIO, spol. s r.o. neobjevilo mezi oceněnými, přesto jsme se zúčastnili dodávkou technologické části čistírny odpadních vod a Zdeněk Chvátal by o tom mohl povykládat … a tak gratulace a poděkování za reprezentaci i jemu.

14. 6. 2012

Zkušenosti z návrhu, realizace a provozu membránové ČOV

I přesto, že si již v zahraničí komunální čistírny využívající membrány své místo na slunci vydobyly, je zatím v České republice k těmto technologiím nedůvěra a to především ze strany provozovatelů. V zemích, kde je vody nedostatek a kde je nutno část vod recyklovat je nesporná i jejich ekonomická výhodnost, v našich podmínkách byly vzaty na milost spíše z důvodů úspory objemů nebo z důvodu nutnosti dosažení přísných požadavků na odtoku. Pravdou je, že obvykle až praxe nedůvěřivé může přesvědčit, a tak první větší realizace je příležitost podívat se na to, jak to doopravdy s technickými a ekonomickými parametry membrán je, a co je pravdy na námitkách jejich odpůrců. V příspěvku jsou proto uvedeny zkušenosti z realizace komunální ČOV s membránami o velikosti cca 1850 EO a pak i výsledky dlouhodobého sledování provozu na další menší ČOV o velikosti 400 EO. Zajímavá je i historie návrhu ČOV 1850 EO, neboť na ní lze dokumentovat proces rozhodování na straně investora.

7. 6. 2012

Technologie likvidace zápachu ve světle novely zákona o ochraně ovzduší

Na počátku května byla poslaneckou sněmovnou schválena novela zákona o ochraně ovzduší. Návrh zákona byl předmětem mnoha pozměňovacích návrhů a zejména v oblasti poplatků za znečišťování byla novela předmětem lobbistických tlaků. Schválený senátní návrh novely, která ruší platnost stávající normy 86/2002 Sb., tedy již čeká pouze na podpis prezidenta.

30. 5. 2012

Hospodaření se srážkovými vodami (HDV) - TNV 75 9011

TNV 75 9011 je nově připravovaná oborová norma, která reaguje na současné trendy a předpisy v oblasti vodního a stavebního práva a zabývá se způsoby nakládání se srážkovými vodami odtékajícími z povrchu urbanizovaného území. Jedná se o návod pro návrh a provoz odvodnění urbanizovaného území tak, aby byl vytvořen funkční systém přírodě blízkého odvodnění. Níže uvedený stručný výtah z Návrhu normy slouží pouze jako orientační vodítko o smyslu a stylu normy.

12. 5. 2012

Využití energetického potenciálu odpadních vod

Vzrůstající spotřeba energie společně s její vzrůstající cenou vede nutně k optimalizaci využívání dostupné energie a k hledání alternativních zdrojů energie. Tento trend můžeme pozorovat ve všech odvětví průmyslu a výjimkou není ani vodní hospodářství. Ve světě už došlo ke změně paradigmatu a na odpadní vodu se začíná pohlížet ne jako na odpad, ale jako na surovinu. Odpadní voda obsahuje organické látky, tepelnou a kinetickou energii, což jsou všechno další potenciální využitelné zdroje energie. Příspěvek představí několik moderních inovativních způsobů jak tuto energii získat a využít.

5. 5. 2012

Intenzifikace ČOV

V budoucnu se předpokládá, že další intenzifikace čistíren odpadních vod ČOV budou muset být řešeny s co nejmenšími prostorovými a energetickými nároky. Na významu nabude jak odstranění nutrientů, tak i otázka energií – co nejvíce ušetřit, případně i co nejvíce energie vyprodukovat. Tento příspěvek se tedy zaměří na některá vybraná technologická zařízení a postupy v tomto směru působící.

27. 4. 2012

Hospodaření s dešťovou vodou (HDV)

Základním principem koncepce přírodě blízkého hospodaření s dešťovými vodami (HDV) v urbanizovaném povodí je v maximální možné míře napodobit přirozené odtokové charakteristiky lokality před urbanizací. Základem HDV je tzv. decentralizovaný způsob odvodnění, jehož podstatou je zabývat se srážkovým odtokem v místě jeho vzniku a vracet ho do přirozeného koloběhu vody.

20. 4. 2012

ČOV 50-500 EO - AS-VARIOcomp N jako typický příklad

ČOV AS-VARIOcomp N se vyrábí ve dvou základních provedeních. Základní provedení uvažuje s tím, že voda do čistírny natéká gravitačně a není třeba čerpání. Druhá varianta – provedení PUMP je pak určena především pro lokality, kde z důvodů výškových je čerpání nutné. V případech, kdy je nutné snižovat i obsah fosforu lze do čistírny umístit i proporcionální dávkovač – do označení ČOV je pak přidáno i písmeno P.

8. 4. 2012

Požadavky na předčištění srážkových vod

Řada látek obsažených ve srážkovém odtoku z urbanizovaných území patří k zvlášť nebezpečným závadným látkám, proto je třeba odtékající srážkovou vodu odpovídajícím způsobem před jejím zasakováním nebo vypouštěním do vod povrchových upravit. Volbou vhodného odpovídajícího technického zařízení se zabývá následující příspěvek.

30. 3. 2012

Zahuštění a následné odvodnění kalů pro ČOV - dehydrátor

Společnost ASIO, spol. s r.o. realizovala již celou řadu instalací ,tohoto zařízení na odvodňování kalů, na komunálních a průmyslových ČOV. Vzhledem k trvalému růstu nákladů na odvoz a likvidaci kalu také roste obliba spirálového dehydrátoru mezi provozovateli, investory a projektanty ČOV. Díky nízkým provozním nákladům, jednoduché obsluze, malým prostorovým nárokům a zároveň jasně vyčíslitelným přínosem pro celkové hospodaření ČOV, je AS-DEHYDRÁTOR jasnou volbou pro menší a střední ČOV.

25. 3. 2012

Omezení rozvoje sinic na vodních nádržích

Společnost ASIO, spol. s r.o. se v posledních letech začala intenzívně zabývat problematikou znečištění povrchových vod a omezováním rozvoje sinic ve vodních nádržích.

22. 3. 2012

Srovnání technologií na čištění vzduchu v objektech ČOV

Pro čištění vzduchu se používají různé metody, přičemž při volbě zařízení zpravidla rozhoduje pořizovací cena a není proveden důkladný rozbor všech aspektů majících vliv na skutečné náklady a analýza rizik. V příspěvku jsou popsány složky zápachu, některé způsoby čištění vzduchu a na konkrétním případě čištění vzduchu na ČOV (čistírně odpadních vod) je popsán rozhodovací proces se zohledněním všech požadavků a nákladů.

16. 3. 2012

Banská Bystrica – Kaly a odpady 2012

Z témat o energii, kde jsme účinkovali i my, byl zajímavý příspěvek profesora Dohanyose, kde Todt už operativně zařadil část týkající se palivových článků a jejich vlivu na stupeň energetického využití bioplynu.

15. 3. 2012

Klady a zápory technologických procesů pro recyklaci a odstranění fosforu z povrchových a odpadních vod

V současné době se odstranění fosforu na komunálních čistírnách odpadních vod provádí zpravidla pomocí zvýšeného biologického odstraňování fosforu nebo s využitím koagulantů a chemického srážení. V zahraničí už se ale pomalu začínají prosazovat trendy fosfor nejen odstranit, ale i recyklovat. Nejnovější studie ukazují, že při stávající spotřebě fosforu a nárůstu počtu obyvatel budou vyčerpány světové zásoby fosforu v horizontu 30-50 let. Další studie ukazují, že 90 % vytěženého fosforu je použito v zemědělství buď ve formě hnojiva (79 %) nebo do umělých potravin pro zvířata (11%), tudíž by ignorace tohoto problému vedla ke kolapsu zemědělství. Další problémy lze očekávat i u obchodování s touto komoditou, protože ložiska fosfátových rud jsou soustředěny do třech zemí (Čína, Maroko a USA) a z toho, jak Čína tak USA drasticky omezily jejich vývoz, což se odrazilo i na rapidním nárůstu cen fosfátových rud, kdy údaje Světové banky udávají ceny 44 $/t v roce 2006, 71 $/t v r.2007 a 346 $/t v roce 2008. V současné době probíhá identifikace alternativních zdrojů fosforu mezi něž lze zařadit nejen mořskou vodu, biomasu nebo popel, ale i vodní prostředí, kde jeho zvýšený vnos ještě navíc zpravidla vyvolává nepříznivé dopady. Ačkoliv existuje několik způsobů, jak tento dopad mírnit, tak mnohem praktičtější je řešit příčinu problému a fosfor do recipientů pouštět pouze v míře neškodící životnímu prostředí. Existuje řada technologií čištění odpadních i povrchových vod, které fosfor nejenže z vod recykluje, ale zároveň jej jsou schopny v bakteriemi a mikroorganismy využitelné formě recyklovat a snižovat tlak na brzký plánovaný nedostatek tohoto esenciálního nutrientu. Náš příspěvek bude rešeršně srovnávat různé technologie recyklace fosforu z vodního prostředí a zdůrazňovat klady a zápory jednotlivých procesů pro jejich aplikaci v reálném měřítku.

11. 3. 2012

Odstraňování tuků z odpadních vod

Jedním ze stále více oblíbených zařízení je tzv. automat. Jedná se o mechanický lapák tuků z plastové nebo nerezové vodotěsné nádrže, se soustavou norných stěn a přepážek doplněných o systém, který je schopen automatického či poloautomatického vyklízení. Kal je tak odčerpán a vyčištěn bez přímého otevření lapáku tuků.

3. 3. 2012

Membránové procesy pro úpravu pitné vody

V poslední době sílí v evropských státech trend minimalizovat při výrobě pitné vody spotřebu chemikálií, energie a množství odpadních vod. Standardní metody úpravy pitné vody, jako jsou změkčení vápnem, desinfekce chlorem, koagulace a filtrace jsou již časem prověřené a spolehlivé, nedokáží však reagovat na změněnou kvalitu surové vody (např. přítomnost pesticidů, farmaceutik apod., se kterými se původně při návrhu úpravny nemohlo počítat). V tomto stále více nacházejí uplatnění membránové procesy, zejména ultrafiltrace, nanofiltrace a reverzní osmóza.

26. 2. 2012

Zápach na ČOV – zajímavá čísla z Německa

Zápach je také většinou největším problémem při řešení emisí na ČOV. Jiné aspekty jako toxicita na obyvatele apod. jsou většinou méně důležité. Nevýhodou zápachu je to, že je i těžko objektivně změřitelný tj. posuzuje se jen celkový vjem a ne jednotlivé součásti, které zápach tvoří. Navíc je to vjem lidí.

19. 2. 2012

strana: ... 14