ČOV Linkuva

Vyčištění komunálních splaškových vod z obce Linkuva, s následným dočištěním na terciálním stupni čištění…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace: Litva, obec Linkuva
Investor: obec Linkuva
Dodavatel technologie: ASIO, spol. s r.o.
Dodavatel stavební části: Pireka
Termín realizace: 04/2012

Návrhové parametry
Množství odpadní vody:    320,0 m3/d
Maximální hodinový nátok: 41,2 m3/h

Požadované garantované hodnoty
BSK7 :   10 mg/l
CHSK:  120 mg/l
NL:        30 mg/l
N-NH4 : 10 mg/l
Ntot :    20 mg/l
Ptot :      2 mg/l

Znečištění
Počet EO: 1700
BSK5:      102,0 kg/d
CHSK:      204,0 kg/d
NL:          119,0 kg/d
Ntot :        20,4 kg/d
Ptot :          4,6 kg/d

Princip technologie (čištění odpadních vod)
Čistírna odpadních vod na principu mechanického předčištění s odděleným odstraněním shrabků s jejich promýváním a odvodněním, odděleným odstraněním písku s jeho odvodněním, odstraněním
plovoucích částic a tuků a dále s biologickou částí ve dvou samostatných biologických linkách s anaerobní, denitrifikační, nitrifikační a dosazovací nádrží. Přebytečný kal je aerobně dostabilizován
v oddělené zahušťovací nádrži kalu. Vyčištěná voda z biologické linky dále odtéká na terciální dočištění na mikrosítě s otvory 40 μ. V systému ČOV je zakomponováno biologické odstraňování
fosforu s následným chemickým dosrážením zbylého fosforu na požadovanou úroveň.