Nízkozatěžované biologické dočišťovací rybníky

Projekt „Nízkozatěžované biologické dočišťovací rybníky“ s pracovním názvem Zbytiny byl řešen s finanční podporou Technologické agentury České Republiky v rámci programu pro podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA v letech 2012 - 2015.

Cílem navrhovaného projektu bylo zavést do praxe možnost dočišťování odpadních vod, vyčištěných na aktivačních čistírnách odpadních vod (ČOV) do 500 ekvivalentních obyvatel (EO) v nově vyvinutých nízkozatěžovaných biologických rybnících.

V České republice existuje celá řada oblastí, ve kterých jsou kladeny zvláštní požadavky na ochranu vod. Typickým příkladem takových lokalit jsou málo vodné povrchové toky s výskytem zvláště chráněných organismů, vázaných na oligotrofní vody nebo povodí vodárenských nádrží, ohrožované eutrofizací spojenou s růstem teplot. V těchto oblastech nestačí plnit imisní standardy pro povrchové vody, ale je nutné zajistit jakost povrchových vod nad rámec platných zákonů a vládních nařízení. Velmi vysoké požadavky jsou také kladeny na vypouštění předčištěných OV do vod podzemních, což je často jediná možnost např. pro horské hotely a pensiony. Zbudování malé mechanicko-biologické ČOV, která by byla schopna dlouhodobě plnit přísné limity pro minerální znečištění je vysoce nákladné a s ohledem na hydraulické a látkové zatížení malých ČOV často nereálné. Možným řešením je dočišťování vyčištěných odpadních vod vypouštěných ze standartní aktivační ČOV či domovních ČOV v nízkozatěžovaných biologických dočišťovacích rybnících, které mohou současně sloužit pro časově řízené vypouštění do recipientu. Aplikace nízkozatěžovaných dočišťovacích rybníků také podpoří veřejný zájem na zachování a zlepšení čistoty vodních zdrojů pro vodárenské použití a na zachování biodiverzity v recipientech.

Konsorcium projektu bylo složeno z Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.Masaryka, který byl koordinátorem, firmy ASIO, spol. s r.o.projekční kanceláře Ing. Vlastimila Jiráně.

V současné době je problematika dočišťování vyčištěných odpadních vod řešena pomocí zemních filtrů. Jejich nevýhodou je, že se mohou zanášet a jejich účinnost nemusí být dostačující, tak jak ji vyžadují vládní nařízení. Naopak bylo v projektu ověřeno, že biologické rybníky jsou při dostatečné době zdržení schopné významně snižovat koncentrace forem dusíku i fosforu. Na snižování koncentrace polutantů se podílí řada procesů – sedimentace, inkorporace do biomasy, difúze přes hladinu, infiltrace dnem rybníka, apod.

Díky projektu se podařilo zavést do praxe možnost dočišťování odpadních vod, vyčištěných na aktivačních ČOV do 500 EO v inovativních nízkozatěžovaných biologických rybnících. Projekt byl zaměřen na přenos poznatků aplikovaného hydroekologického výzkumu přímo do komerční sféry. Aplikovaný výzkum se zaměřil na kvantifikaci a optimalizaci procesů, probíhajících v nízkozatěžovaných zemních biologických rybníkách pilotního objektu (Zbytiny, 500 EO, Šumava) za různých klimatických a hydraulických podmínek. Na jeho základě byla navržena a testována zmenšená verze pro domovní čistírny v různých klimatických podmínkách, využívající zemní nádrže. Obdobně byla navržena a testována bazénová verze pro domovní čistírny.

V průběhu řešení projektu byla vyvinuta polopropustná přepážka – užitný vzor, sloužící pro usměrnění průtoku nádržemi a k zajištění optimalizace dočišťovacích procesů. Dalším výstupem projektu je prototyp typový projekt systému čištění odpadních vod do 500 EO. Podstatou tohoto výsledku je typová řada systému dočišťování odpadních vod do 500 EO ve verzi se zemními nádržemi (variantně s nádrží balenou). Výsledky projektu byly prezentovány na konferencích a seminářích.

Naší firmě tento projekt přinesl možnost otestování inovativní technologie pro místa s dostatečnou plochou pozemků a pomohl nám zaplnit prázdné místo v sortimentu našich produktů.Získejte informace o produktu

  • Mobil:
  • E-mail: