Modulární čistírna odpadních vod pro obce s využitím vlastního energetického potenciálu k minimalizaci provozních nákladů

Projekt „Modulární čistírna odpadních vod pro obce s využitím vlastního energetického potenciálu k minimalizaci provozních nákladů“ s pracovním názvem E-REX je řešen s finanční podporou Technologické agentury České Republiky v rámci programu pro podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON v letech 2016 - 2018.

Cílem projektu je vytvoření modulární čistírny odpadních vod pro obce do 2000 ekvivalentních obyvatel s minimálními nebo nulovými energetickými nároky. Pro snížení energetické závislosti budou do provozu čistírny odpadních vod spolu s akumulačními mechanizmy implementovány malé obnovitelné zdroje energie. Nejvyšší provozní účinnosti a minimálních provozních nákladů bude dosaženo aplikací řídicího systému s optimalizačními algoritmy, systémy predikce a analýzou dat, který bude zároveň plnit vizualizační, dohledovou a kontrolní funkci. Takové řešení bude nabízeno jako komplexní řešení nové nebo rekonstruované provozovny čistírny odpadních vod a bude vytvářet obchodní příležitosti pro členy projektového konsorcia a přinášet úspory provozních nákladů na straně investora.

K čištění odpadních vod se v současné době využívají čistírny odpadních vod, které jsou převážně řešeny jako centrální (slouží více obcím v regionu společně), anebo jsou to čistírny středního charakteru ca. 5000 ekvivalentních obyvatel, které si obce vystavěly spolu s renovací systému kanalizace v rámci různých dotačních operačních programů atp. Bohužel jedním ze zásadních rozhodovacích kritérií v těchto projektech byla výše investičních nákladů a již se nepřihlíželo k případným nákladům provozním, které jsou v současné době pro obce prakticky neřešitelně vysoké.

Konsorcium je tvořeno firmami ASIO, spol. s r.o. a TECO a.s., koncovým uživatelem je obec Moravičany a vědeckovýzkumnou institucí je VUT v Brně.

Předmětem řešení projektu je kromě návrhu, výpočtu, dimenze a konstrukce čistíren odpadních vod ve spolupráci s malými obnovitelnými zdroji energie i vývoj softwarové aplikace, která bude uceleným způsobem čistírny „inteligentně“ řídit a optimalizovat její provoz zejména tak, aby došlo k minimalizaci provozních nákladů a energetické závislosti. Jádrem softwarové aplikace budou jednak optimalizační a řídicí algoritmy implementované do PLC jednotek Tecomat a také datové úložiště pracující na platformě MySQL Serveru sloužícího pro sběr a archivaci hrubých a vypočtených (odvozených energetických a ekonomických) dat. Problematika řízení zdrojů (a akumulačních prvků) s využitím nástrojů odložitelné spotřeby bude řešena jako autonomní proces regulace a optimalizace pro dosažení požadovaných výsledků.

Přínosem pro firmu bude celistvé řešení pro malé čistírny odpadních vod, zejména do 2000 ekvivalentních obyvatel, optimalizované zejména z hlediska provozních nákladů. Dalším přínosem bude možnost dálkového sledování a řízení čistíren s cílem optimalizovat chod čistíren nejen z hlediska provozních nákladů, ale i z hlediska jejich funkčnosti a dosažení požadovaných odtokových limitů.Získejte informace o produktu