Excelentní znalosti v oblasti čištění odpadních vod

Závěrečná zpráva

Název projektu: Excelentní znalosti v oblasti čištění odpadních vod

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.00172

Naplnění cíle projektu

Podařilo se zvýšit odbornou úroveň firmy prostřednictvím proškolených zaměstnanců především v oblasti čištění vod a vzduchu. Víceúrovňové proškolení rozhodujících zaměstnanců vedlo k posílení jejich schopnosti odborně a fundovaně jednat se zákazníky, obchodními partnery, zástupci firmy v zahraničí, partnery v oblasti vývoje a výzkumu, projektanty a státní správou.

Byl vytvořen a nastaven firemní vzdělávací systém, určený ke vzdělávání stálých a zejména nových zaměstnanců použitelný i ke vzdělávání obchodních zástupců v CZ i našich dceřiných firem v zahraničí. Podstatou systému je možnost samovzdělávat se a pomocí e-learningu testovat svoje znalosti. Podstatným pilířem celého interního systému jsou vyškolení interní lektoři (zaměstnanci s největšími odbornými a praktickými zkušenostmi), kteří se podíleli na vytvoření jednotlivých vzdělávacích modulů. Stále pokračuje spolupráce s některými školami (VŠCHT, VUT, PU) a institucemi (CzWA), stejně tak i spolupráce se zahraničními odborníky (DWA Hennef, Frauenhofer institut, STU Bratislava). Počítáme se stálým rozšiřováním systému o současné novinky.

Zvyšování úrovně znalostí má přímý vliv na úspěšnost firmy i na posílení jejího image, o který se firma snaží :"Být odborníky s lidským přístupem" a získávat tak důvěru v duchu vize firmy "Souhvězdí důvěry". V praxi se to projevilo získáním většího počtu zakázek souvisejících právě s odborností a s novými technologiemi, což vedlo i k nárůstu pracovních pozic ve firmě – v r. 2011 6 osob spadajících do projektu EDUCA a v r. 2012 další 3 zaměstnanci, kteří postupně realizují již interní vzdělávací proces v rámci vytvořených modulů. V rámci bezplatných webinářů počítáme i s využitím vzdělávání u projektantů a pracovníků státní správy.

Monitorovací indikátory

Bylo vytvořeno 5 inovovaných produktů v rámci transferu znalostí uvnitř firmy. Na tvorbě těchto produktů se podíleli interní lektoři a odborníci z vysokých škol.

Celkem se zúčastnilo 30 osob (28 mužů a 2 ženy), bylo vydáno 120 osvědčení o úspěšném absolvování.  Nárůst indikátorů byl způsoben příchodem nových pracovníků, zejména v r. 2011, kteří měli možnost se do projektu aktivně zapojit v rámci interních školení. Bližší informace k plnění indikátorů (účastníci školení) jsou dále v IS Benefit 7

Byl vytvořen interní vzdělávací systém v souladu s vizí samoučící se organizace, který se opírá o schopnosti vyškolených lektorů a následně zpracovaných témat (klíčových aktivit), kdy ke každé problematice byli odborně vyškoleni 2 lektoři. Systém se opírá o konzultace, samostudium a následné testování. Vzniklé okruhy vytvořených vzdělávacích modulů podporujících specifické vzdělávání:

  1. Sinice a nutriety v povrchových vodách

(Obsah vzdělávacích materiálů - Prezentace k významu nutrientů v povrchových vodách, způsoby minimalizace a odstraňování P z odpadních vod, postupy pro minimalizaci sinic v povrchových vodách, řešení krizových stavů na vodních nádržích, vlastní texty s obdobnou tématikou a výsledky rešerší s touto tématikou)

  1. Membránové procesy pro komunální vody a průmyslové vody

(Obsah vzdělávacích materiálů – část MBR pro komunální vody – Prezentace zahrnující principy, navrhování zařízení a provoz zařízení, dtto i vlastní texty a rešerše, část – mebránové procesy pro průmyslové vody – prezentace zahrnující obecné principy a metodiku obsluhy zařízení FMX a dalších zkušebních zařízení na firmě, vlastní textovou část a rešerše k tématu obsahující další zdroje znalostí)

  1. Problematika kalů a energie

(Obsah vzdělávacích materiálů – Prezentace k problematice získávání energie z odpadních vod a možnosti minimalizace energetických nároků na ČOV, prezentace k jednotlivým zařízením umožňujícím úsporu nákladů na energii, texty se stejným zaměřením, manuál k výpočtovému programu na simulaci chodu ČOV. Prezentace k problematice kalů – Hygienizace kalů, odvodňování kalů, odstraňování zápachu a dtto texty.

  1. Elektrochemie a nanotechnologie

(Obsah materiálů – Prezentace k seznámení se s tématem, bezpečností práce a využitím pro čištění odpadních vod, dtto. texty a rešerše s odkazy.

  1. Problematika srážkových vod

Obsah materiálů – Prezentace k tématu, texty – příručka, vlastní odborné články, normy, manuál k výpočtovému programu

Na vytvoření tohoto systému se intenzivně podílelo 8 interních lektorů (5 jako členové realizačního týmu), kteří v průběhu projektu rozšířili své znalosti a dále fungují jako školitelé uvnitř firmy i v rámci okolí.

Udržitelnost aktivit projektu po skončení podpory z OP LZZ

Systém hodnocení zaměstnanců (motivace) se opírá o aktuální úroveň dosaženého vzdělávání, které je potom podkladem pro plánování dalšího rozvoje každého jednotlivce (viz úrovně A,B,C,S). Každoročně probíhají pohovory mezi managementem a pracovníky a na základě toho jsou pak aktualizovány plány rozvoje a nastaven další posun ve vzdělávání.

Proškolením vytypovaných zaměstnanců (v tomto případě zaměstnanců oddělení výzkumu a vývoje, zahraničí a investičních akcí) a vytvořením interního vzdělávacího systému došlo k dalšímu zkvalitnění a rozšíření vzdělávání na firmě. Ke každé problematice byli v rámci projektu odborně vyškoleni 2 lektoři a to pro případ plné nahraditelnosti. Současně jsme zaznamenali i velký zájem o témata realizovaná v projektu z řad nově přijatých zaměstnanců, takže v současné době již tento systém plně využíváme k jejich proškolení. Tito jsou průběžně vzděláváni interními lektory za pomoci výše uvedených nástrojů.

Dále je zajištěna účast vybraných pracovníků na odborných seminářích v ČR i zahraničí, tak aby interní vzdělávací systém mohl být doplňován o aktuální poznatky. Firma každoročně věnuje

na vzdělávání pracovníků cca 2 - 3% z ročního obratu a další prostředky na odborné konference v ČR i zahraničí.

Rovněž došlo i k výraznému prohloubení spolupráce se stálými partnery ze škol (VŠCHT, VUT) a institucemi (CzWA – odborné semináře), jichž je firma aktivním členem a spolupráci se zahraničními odborníky (DWA - semináře, Frauenhofer institut, STU Bratislava.

Publicita

Účast v projektu byla zveřejněna jak na stránkách www.esfcr.cz, tak i na stránkách: www.asio.cz/cz/grantovy-projekt-op-lzz-podporujeme-vasi-budoucnost

Prostřednictvím inzerce v deníku Rovnost jsme informovali i širší veřejnost. Propagace projektů se objevila i na výstavních stáncích v rámci účasti naší firmy i na konferencích a veletrzích (informační cedule, propagační předměty). Informace o projektu Educa získali i účastníci marketingových seminářů z řad projektantů a státní správy, které každoročně pořádáme po celé republice v rámci propagace ve sborníku. Rovněž místnosti ke školení a prezentace byly náležitě označeny dle metodiky. Bližší podrobnosti jsou v IS Benefit 7.

Fotodokumentace k realizovaným školením

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required