Povolení vsakování odpadních vod z ČOV

13. 12. 2017, Tomáš T. (projektant)

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem na možnost povolení vsakování odpadních vod z ČOV, která slouží pro potřeby firmy (dopravní firma - ČOV by sloužila jen pro sociální zařízení kanceláří - počítá se s 12EO). Pro daný objekt je navržena Vaše ČOV Variocomp 12 K/EO/PB/SV. Hydrogeolog ve svém posudku souhlasí se vsakováním předčištěných vod. Když jsem se informoval na vodoprávním úřadě, bylo mi sdělěno, že v případě, že se jedná o objekt firmy (není to rodinný dům nebo objekt neslouží pro bydlení, rekreaci) nelze vypouštění do podzemních vod povolit. Rád bych se zeptal, jestli je opravdu vypouštění předčištěných vod do vod podzemních takto omezeno, nebo je to jen postoj daného úředníka a jestli je proti tomuto rozhodnutí nějaká obrana. Jen doplním, že v dané lokalitě není možné předšištěné vody odvádět do jednotné kanalizace nebo do recipientu. Jediná další možnost je předčíštěnou vodu jímat a vyvážet na ČOV. Je možné povolit ČOV v případě, že by byly předčištěné vody bezezbytku vyuižty např. pro umývání aut, které je nyní řešeno pitnou vodou z řadu? Předem děkuji za Vaší odpověď a případnou pomoc jak danou situaci řešit. S pozdravem Tomáš T.

Odpověď

19. 12. 2017

O vašem případě hovoří vodní zákon (starý i návrh nového): Citace: "Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod je zakázáno. Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky (§ 39 odst. 3) z jednotlivých staveb pro bydlení 50), jednotlivých z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení 50), staveb pro rodinnou rekreaci 51) nebo z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby 52), vznikajících převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech přes půdní vrstvy do vod podzemních, lze povolit jen výjimečně na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí 8) k jejich vlivu na jakost podzemních vod, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými právními předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu ...". Při úplně přesném výkladu tohoto odstavce má úředník pravdu, i když je to pravda s otázkami, a i asi i trochu proti logice a v důsledku na ni doplatí samotné životní prostředí... (stavebník to vyřeší nepropustnou jímkou (??) s nějakým vsakovacím objektem). Když se připomínkoval zákon, tak jsem v této souvislosti poukazoval na jeden extrémní případ... stanice horské služby (horská služba také není mezi vyjmenovanými subjekty, a tak by si měla odpadní vody snášet nebo svážet do údolí) a samotnými ministerskými úředníky mi bylo poraděno, jek to obejít, tak si tam jednu místnost na bydlení udělejte ...). V případě, že byste na podmínku vodoprávního úřadu přistoupil a rozhodl se vyvážet, pak existuje možnost jak uspořit - vodu ze sprch upravit a použit na splachování (tím můžete ušetřit až 50% nákladů na odvoz) - viz náš systém AS-GW nebo AS-AQUALOOP http://www.asio.cz/cz/sede-vody, další možnost je vodu čistit a pak znovu použít (např. na závlahu), ale tam bude opět hodně záležet na přístupu (výkladu) vodoprávního úřadu - závlaha odpadní vodou je některými úřady nelogicky brána jako vypouštění do vod podzemních (a tím se zacyklíte). Jinak obecně - pokud bych na zasakování z rodinného domu měl použít některou z našich čistíren, pak AS-IDEAL PZV, která je pro tyto případy přímo určená - je možné ji použít na ohlášení a navíc opatřit zařízením na zahuštění kalu (tím uspoříte na provozu za rozbory a za odvoz kalu fekálním vozem a z dlouhodobého hlediska je to tak nejekonomičtější varianta). Použití "beze zbytku" na umývání aut vám určitě neprojde - voda z mytí aut je opět voda odpadní. Karel Plotěný

Máte další dotaz? Potřebujete poradit?