DČOV - odběry vzorků vs. revize

19. 6. 2017, Karel Prchal

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kde je v legislativě ukotveno, že při povolování DČOV dle §15a vodního zákona (ohálšení VD) není při následném provozu potřeba provádění pravidelných rozborů OV na odtoku z DČOV, ale postačí pouze pravidelná revize. Vodoprávní úřad chce obojí, proto hledám argumentaci, jak se odběrům vyhnout. § 59 odst. 1 písm. k) vodního zákona sice stanovuje povinnost provádění revizí, ale odběr vzorků nevylučuje, Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Karel Prchal

Odpověď

21. 6. 2017, Ing. Karel Plotěný

Dobrý den pane Prchale,

níže odpověď, spíše konzultovaný názor: § 59 odst. 1 písm. k) vodního zákona zní přesně: Provádět jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního prostředí technické revize vodního díla ohlášeného podle § 15a a výsledky těchto revizí předávat do 31. prosince příslušného roku vodoprávnímu úřadu. Vlastník vodního díla je povinen odstranit zjištěné závady ve lhůtě do 60 dnů od provedení revize. O vzorcích tam nic není ... podle mne je to buď anebo a požadavek na vzorek je u ČOV na ohlášení požadavek navíc, svědčí o tom přímo následující ustanovení vodního zákona: Vodní zákon sice podle § 38 odst. 4, stanoví: „Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. Vodoprávní úřad tímto rozhodnutím stanoví místo a způsob měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod a četnost předkládání výsledků těchto měření. Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (dále jen „oprávněná laboratoř“). ale odst. 5 říká „Na toho, kdo zneškodňuje odpadní vody prostřednictvím vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel ohlášeného podle § 15a, jehož podstatnou součástí je výrobek označovaný CE, se nevztahuje povinnost podle odstavce 4."

Karel Plotěný

Máte další dotaz? Potřebujete poradit?