nakládání s odpadními vodami _ zamítnutí jakékoliv zasakování

21. 12. 2017, Lukáš

Dobrý den,

obracím se na Vás ohledně dotazu na produkt. S vodoprávním odborem životního prostředí řeším nakládání s odpadními vodami, kde mi bylo jednoznačně zamítnuto jakékoliv zasakování s následujícím odůvodněním : Dle platné legislativy se v případě likvidace odpadních vod prostřednictvím domovní ČOV s akumulační nádrží a následným rozstřikem těchto předčištěných odpadních vod, popř. zasakováním prostřednictvím zasakovacích objektů, jedná o vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Zdroje podzemní vody jsou přednostně vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro účely, pro které je použití pitné vody stanoveno zvláštním právním předpisem. Vzhledem k významu a omezenému množství těchto zdrojů lze vypouštění odpadních vod do vod podzemních v souladu s ustanovením § 38 odst. 7 vodního zákona povolit jen výjimečně. „Výjimečnost“ není v zákoně blíže specifikována. Tato absence je způsobena nemožností definování výjimečnosti legislativní úpravou. Pravděpodobně by totiž vedlo k aplikačním problémům, neboť obdobná pravidla nemusí platit všude stejně, a proto je vždy nutné přihlížet k jednotlivým místním podmínkám. V posuzování tohoto případu je nutné zohlednit skutečnost, že výše uvedený pozemek u Chrudimi se nachází v lokalitě, ve které jsou v souladu s platným územním plánem obce pozemky určené k zástavbě rodinnými domy, v předmětné lokalitě dochází v současné době k výstavbě většího množství RD. Pokud by vodoprávní úřad v daném případě povolil tento způsob likvidace odpadních vod, byl by v předmětné lokalitě povinen následně v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 správního řádu rozhodovat tak, aby ve skutkově shodných nebo podobných případech nevznikaly nedůvodné rozdíly. Musel by tedy v budoucnu povolit všechna požadovaná vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Z tohoto důvodu vodoprávní úřad nepovažuje tento případ za „výjimečný“ a zastává právní názor, že povolení tohoto způsobu likvidace odpadních vod by vedlo k poškození zájmů chráněných vodním zákonem. Vhodným řešením likvidace odpadních vod je zřízení bezodtoké jímky s vyvážením odpadních vod do nejbližší centrální čistírny odpadních vod. V lokalitě bude zhruba 15 domečků. Ptám se na to, jestli máte s tímto nějakou zkušenost, popřípadě jaké řešení byste mi nabídli z Vaší produkce a jestli je nějaká šance použít něco jiného něž jímku. Děkuji Lukáš

Odpověď

21. 12. 2017

Vážný pane Lukáši, začnu tím, že vodoprávní úřad má přinejmenším v jedné věci pravdu, zasakování (vypouštění do vod podzemních) je věcí individuálního posouzení – tj. to, jestli je to potenciálně ohrožující podzemní vody o tom by měl rozhodnout hydrogeolog a jeho stanovisko (vzhledem k tomu, že těch domů je tam víc) k celé lokalitě by pak mohl být argument, o který by se dalo v žádosti o povolení opřít. Určitě by věci pomohlo, kdyby se aktualizoval Plán rozvoje vodovodů a kanalizací obce PRVK (viz dole), který je zjevně odbytý a navádějící vodoprávní úřad rozhodovat tak, jak rozhodl. V zájmu obce by měla být jeho změna (na decentrální řešení – pokud je možné a logické) a to zejména ze dvou důvodů – vyvážení jímek je pro občany nejdražší způsob likvidace odpadních vod a dtto i z hlediska celkového působení na životní prostředí obvykle ten nejméně vhodný způsob (nutno posoudit s ohledem na místní podmínky). Pokud by schválený PRVK tuto možnost obsahoval, pak by jednání s vodoprávním úřadem bylo jednodušší. Dtto i v případě nějakého pokusu o získání dotací na domovní čistírny by tento PRVK byl jednoznačně tím, kvůli čemu by nějaká případná dotace nepřipadala v úvahu. Jiná věc je pak to, že často úřady šablonovitě a alibisticky (ale někdy i oprávněně) používají zdůvodnění pro odmítnutí zasakování tak, jak jste ho obdržel, a že toto vyjádření obsahuje chybný mentální model v tom, že závlaha se nerovná vypouštění do vod podzemních a chování vyčištěné vody v orniční vrstvě není stejné jako při vypouštění do podorničních vrstev. Co se pak týká otázky na doporučení vhodné čistírny pro zasakování z naší produkce, pak ideální je AS-IDEAL PZV, což je čistírna přímo pro toto použití vyvinutá – splňuje s velkou rezervou odtokové parametry, řeší problematiku kalu v místě (obsahuje zahušťovací prvek) a není třeba vyvážení kalu fekálním vozem a umožňuje povolení na ohlášení, které umožňuje použít ke kontrole revize místo odběru vzorku (podrobněji viz animace AS-IDEAL PZV http://www.asio.cz/cz/as-ideal-pzv), což z hlediska uživatele znamená, že má špičkovou čistírnu (certifikovanou v Německu v Aachenu), s velkým objemem (stabilním provozem) a řadou další funkcí, za minimální náklady (pokud se zohlední spolu investiční a pak provozní náklady tvořené likvidací kalu a kontrolou provozu). Pokud byste přeci jen skončil u toho vyvážení jímky, pak stojí za zvážení otázka minimalizace vyváženého množství odpadních vod, kterou můžete ladit použitím vhodných spotřebičů a pak rozdělením vod v rámci domu – oddělením šedých vod (sprcha a vana) a jejich použitím např. na splachování – čímž můžete snížit náklady na vyvážení jímky např. na polovinu… což se určitě ekonomicky vyplatí, viz http://www.asio.cz/cz/sede-vody E. KANALIZACE A ČOV V obci není veřejná kanalizace. K dešťovému odvodnění se používá systém otevřených příkopů a propustků. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách na vyvážení (100 %). Jímky jsou vyváženy na zemědělské pozemky. E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Individuální způsob likvidace splaškových vod zůstane zachován i v budoucnosti. Kaly budou vyváženy na zemědělské pozemky dle vyhl. č. 382/2001 Sb.k zaorání.

Karel Plotěný

Máte další dotaz? Potřebujete poradit?