návrh kompostovací toalety

11. 5. 2015, Roman

Uvažuji do stavby navrhnout kompostovací toaletu. Na pozemku není kanalizace a je snaha se vyhnout jímce (záložní řešení). Jenže řeším co s odpadní šedou vodou, aby to nebylo ekonomicky náročné, a aby úřady byly spokojené. Nevíte prosím nějaké jednoduché a ekonomické řešení, aby měla investice do kompostovacího záchodu své opodstatnění? Vypouštění do vodoteče není možné.

Odpověď

11. 5. 2015, Správce

Pro návrh optimálního řešení by ale potřeba mít ještě více informací – zejména o zasakovacích a spádových poměrech. V návrzích také vynechám řešení s vypouštěním do toku viz zadání. 1) řešení s kompostovací toaletou (tím pádem zbydou jen vody mírně znečištěné – s minimálním obsahem dusíku, bohužel ale i se zbytky z kuchyně): a) zasakování šedých vod s využitím septiku - teoreticky by měl tedy na dočištění stačit menší septik (na zbytky z kuchyně) a pak bylo možné vodu přímo zasakovat (nebo zasakovat ještě přes nějaký vertikální biofiltr) – Kompostovací toaleta (nejlevnější kolem 20 tis. Kč), kompostér (3 tis. Kč), menší septik s biofiltrem AS-ANASEP +AS- ZEON (40 tis. Kč) zasakovací objekt (10 tis. Kč) … celkem 75 tis. Kč (v případě dobrých spádových poměrů je toto řešení bez nároků na energii) b) zasakování s využitím domovní ČOV – řešení – kompostovací toaleta, domovní ČOV (např. AS- VARIOcomp) a zasakovací objekt (kompostovací toaleta 20 tis. Kč, kompostér 3 tis. Kč, ČOV + zasakovací prvky 40 tis. Kč) celkem – 65 tis. Kč (oproti variantě a jsou nutné vyšší provozní nároky na obsluhu a také na energii) c) závlaha šedými vodami – domovní ČOV s akumulační nádrží a závlaha (toaleta +kompostér 23 tis. Kč, septik + závlaha 50 tis. Kč, bude však nutno řešit zimní provoz (odvoz odpadní vody) nebo zasakovací objekt (10 tis. Kč) … celkem 85 tis. Kč 2)Řešení bez kompostovací toalety a) s domovní ČOV zabezpečující odtokové parametry (35 tis. Kč) a zasakovací objekt (10 tis. Kč) … 45 tis. Kč b) s domovní ČOV (D) a závlahou a zasakovacím objektem (zima) – celkem tak za 70 tis. Kč Poznámka – ke všem variantám je nutno dopočítat stavební práce. Podstatné pro rozhodování bude, zda na pozemku můžete zasakovat (bude potřebné stanovisko hydrogeologa), pokud ano, pak asi cenově nejvýhodnější varianta by v současnosti byla např. s použitím naší ČOV AS-VARIOcomp K, doplněné zasakovacím objektem … (dokumentace a povolení přes vodoprávní rozhodnutí) tj. varianta 2a, pokud by spádové poměry umožnili bez energetickou variantu, pak z hlediska dlouhodobého byla zajímavá varianta 1a. Z hlediska ekologického tj. i z hlediska využití živin by pak byla nejvýhodnější varianta s kompostovací toaletou, čistírnou a zásakem 1b. Pokud byste chtěl zavlažovat vyčištěnou vodou, pak asi ekonomičtěji vyjde využití jen šedé vody (levnější zavlažovací systém) a tedy varianta 1c Co se týká šedé vody, tím že obsahuje ve vašem případě i zbytky z kuchyně, tak ji je nutno čistit obdobně jako komunální vodu (jen zařízení na čištění může být jednodušší, není třeba ho dimenzovat z hlediska odstranění dusíku – ten zachytí toaleta), z hlediska možných anaerobních pochodů je pak nutné vodu dočistit a tak levnější bude vždy nějaká aerobní ČOV než septik (ten by naopak připadal v úvahu, v kombinaci s biofiltrem, v případě, kdy by např. dům byl ve svahu, dalo se využít spádu a ČOV by se tak dala nahradit sestavou septik + biofiltr) viz 1a - kde by neopomenutelnou výhodou byl levný provoz bez potřeby energie a s minimálními nároky na obsluhu.