DČOV - odběry vzorků vs. revize

 
předchozí | další

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, kde je v legislativě ukotveno, že při povolování DČOV dle §15a vodního zákona (ohálšení VD) není při následném provozu potřeba provádění pravidelných rozborů OV na odtoku z DČOV, ale postačí pouze pravidelná revize.
Vodoprávní úřad chce obojí, proto hledám argumentaci, jak se odběrům vyhnout.
§ 59 odst. 1 písm. k) vodního zákona sice stanovuje povinnost provádění revizí, ale odběr vzorků nevylučuje,

Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem

Karel Prchal
  • 19. 6. 2017  16:31
  • Karel Prchal

DČOV - odběry vzorků vs. revize

Dobrý den pane Prchale, níže odpověď, spíše konzultovaný názor:

§ 59 odst. 1 písm. k) vodního zákona zní přesně:
Provádět jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního prostředí technické revize vodního díla ohlášeného podle § 15a a výsledky těchto revizí předávat do 31. prosince příslušného roku vodoprávnímu úřadu. Vlastník vodního díla je povinen odstranit zjištěné závady ve lhůtě do 60 dnů od provedení revize.

O vzorcích tam nic není ... podle mne je to buď anebo a požadavek na vzorek je u ČOV na ohlášení požadavek navíc, svědčí o tom přímo následující ustanovení vodního zákona:

Vodní zákon sice podle § 38 odst. 4, stanoví: „Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. Vodoprávní úřad tímto rozhodnutím stanoví místo a způsob měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod a četnost předkládání výsledků těchto měření. Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (dále jen „oprávněná laboratoř“).

ale odst. 5 říká „Na toho, kdo zneškodňuje odpadní vody prostřednictvím vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel ohlášeného podle § 15a, jehož podstatnou součástí je výrobek označovaný CE, se nevztahuje povinnost podle odstavce 4."

Karel Plotěný
  • 21. 6. 2017  08:27
  • Ing. Karel Plotěný
předchozí | další

 
 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required