Instalace třetího stupně čištění pitných vod na úpravně Březová

V rámci rozsáhlé rekonstrukce úpravny vody Březová (probíhala již od roku 2011) bylo připraveno rozšíření technologie úpravy vody o třetí stupeň, který lépe vyrovná sezónní výkyvy kvality vody v nádrži Stanovice, především v souvislosti s rozvojem sinic a řas, a zároveň bude spolehlivým řešením výroby pitné vody z náhradního zdroje (například řeky Ohře či Teplé). Po zvážení možných variant doplnění technologie se investor rozhodl využít jednu z moderních a ve světě velmi rozšířených membránových technologií – ultrafiltraci. Projekt instalace ultrafiltrační jednotky se realizoval od roku 2013, projektantem a hlavním dodavatelem byla Vodakva, jeho celkové náklady dosáhly 45 milionů Kč. V České republice se přitom jedná o první využití ultrafiltrace na takto velké úpravně. Společnost Asio, spol. s r.o. dodávala a instalovala membránové moduly, zaštitovala a garantovala technologický návrh, odsouhlasovala výkresovou dokumentaci a prováděla komisní zkoušky technologie.Zdroj surové vody vykazuje v průběhu roku výrazné změny kvality s ohledem na růst řas a sinic v nádrži Stanovice. Během letních měsíců tak stoupá zatížení vod organickými látkami a při hygienickém zabezpečení pak vznikají toxické chlorované organické látky (AOX, chloroformy). Ačkoliv použitá technologie nepřekračovala limity stanovené pro pitnou vodu ani před instalací ultrafiltrace, bylo akcentováno snížení koncentrace chloroformů především ze strany velkých odběratelů, lázní a bazénů, protože právě koncentrace chloroformů je jedním ze sledovaných ukazatelů určující četnost výměny vody v těchto zařízeních. Ultrafiltrace k vyřešení problému přispívá dvojím způsobem a) dochází k vyššímu odstranění organických residuí a b) je možné snížit dávky Cl2 pro hygienické zabezpečení…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:           Karlovy Vary, st.p.č 3395 v k.ú. Karlovy Vary.
Investor:                     Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Dodavatel technologie: ASIO spol. s r. o.
Termín realizace:         2014

Popis realizace
V rámci rozsáhlé rekonstrukce úpravny vody Březová (probíhala již od roku 2011) bylo připraveno rozšíření technologie úpravy vody o třetí stupeň, který lépe vyrovná sezónní výkyvy kvality vody v nádrži Stanovice, především v souvislosti s rozvojem sinic a řas, a zároveň bude spolehlivým řešením výroby pitné vody z náhradního zdroje (například řeky Ohře či Teplé). Po zvážení možných variant doplnění technologie se investor rozhodl využít jednu z moderních a ve světě velmi rozšířených membránových technologií – ultrafiltraci.

Projekt instalace ultrafiltrační jednotky se realizoval od roku 2013, projektantem a hlavním dodavatelem byla Vodakva, jeho celkové náklady dosáhly 45 milionů Kč. V České republice se přitom jedná o první využití ultrafiltrace na takto velké úpravně. Společnost Asio, spol. s r.o. dodávala a instalovala membránové moduly, zaštitovala a garantovala technologický návrh, odsouhlasovala výkresovou dokumentaci a prováděla komisní zkoušky technologie.Zdroj surové vody vykazuje v průběhu roku výrazné změny kvality s ohledem na růst řas a sinic v nádrži Stanovice.

Během letních měsíců tak stoupá zatížení vod organickými látkami a při hygienickém zabezpečení pak vznikají toxické chlorované organické látky (AOX, chloroformy). Ačkoliv použitá technologie nepřekračovala limity stanovené pro pitnou vodu ani před instalací ultrafiltrace, bylo akcentováno snížení koncentrace chloroformů především ze strany velkých odběratelů, lázní a bazénů, protože právě koncentrace chloroformů je jedním ze sledovaných ukazatelů určující četnost výměny vody v těchto zařízeních.

Ultrafiltrace k vyřešení problému přispívá dvojím způsobem a) dochází k vyššímu odstranění organických residuí a b) je možné snížit dávky Cl2 pro hygienické zabezpečení.

Vstupní voda:
upravená povrchová voda před hygienickým zabezpečením (po koagulaci Al3+, úpravě vápenatouhličitanové rovnováhy a pH dávkováním Ca(OH)2, pískové filtraci
zákal       3 NTU
CHSKMn  3,33 mg/l (maximální); 2,3 mg/l (průměrná)
TOC         4,3 mg/l
teplota     3-14 °C
alkalita    2 mmol/l
vodivost   250 μS/cm
pH              7

Požadavky na výkon a konfiguraci úpravny:
maximální produkce vody 320 l/s (provoz na 4 linky), běžný provoz 200 l/s (provoz na 3 linky, jedna ve stand-by režimu), instalace CEB proplachů (NaOH, H2SO4, NaClO), automatický test integrity, neutralizace odpadních vod z CEB před vypuštěním, CIP neinstalovat, možnost provedení BW bez využití BW tanku, recovery větší než 94 %

Kvalitativní požadavky:
úplná separace NL a sterilita vody, tj. stanovení bakteriálních ukazatelů pod mezí stanovitelnosti, membrány s atestem pro styk s pitnou vodou

Princip technologie (čištění odpadních vod)
Na základě požadavků investora byl vypracován výpočet ultrafiltrace s moduly společnosti Inge.
Membránové moduly byly uspořádány do 8 racků vždy po 2, takže tvořili 4 samostatné linky pro filtraci a 8 samostatných linek pro zpětný proplach. Úpravna sestává z 4x72 modulů se 70 m2 aktivní plochy membrány, celkem tedy 288 modulů a 20 160 m2 plochy membrán.

Chemické čištění membrán je realizováno tzv. CEB (Chemical Enhanced Backwash) s přídavky kyseliny sírové a hydroxidu sodného tak, aby bylo dosaženo pH, při kterém je čištění efektivní (pH=2,0 a pH=12,3). CIP (Cleaning In Place) není instalováno, pouze je možné jej v případě potřeby napojit z druhé strany linky.
Vzhledem ke kolísající teplotě vody byly provedeny kalkulace spotřeby chemikálií pro 3 °C a 14 °C, tyto byly upřesněny provedením titračních testů a na základě výsledku byly navrženy výkony dávkovacích čerpadel.