Inovativní úpravy odvodňovacích zařízení pro aplikace na průmyslových čistírnách odpadních vod

Projekt „Inovativní úpravy odvodňovacích zařízení pro aplikace na průmyslových čistírnách odpadních vod“ s pracovním názvem Kalofon je řešen s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu Aplikace  v letech 2017 - 2019.

Cíle projektu lze shrnout do třech bodů:
a) Aplikace inovativního odvodňovacího zařízení na průmyslových čistírnách odpadních vod
b) Inovativní úpravy jednotky za účelem ekonomičtějšího provozu zařízení
c) Hygienizace přebytečného biologického kalu a jeho další využití v praxi

Pokud jednotlivé cíle rozvedeme, tak cíl a) si klade za cíl ozkoušet odvodňovací zařízení na škále několika průmyslových čistíren odpadních vod čistící vody z různých druhů průmyslu, kde je po řešení největší poptávka a optimalizovat provozy v něm. Výstupem bude širší portfolio zákazníků a přesnější a cílenější nabídky pro zákazníky. Cíl b) si klade za cíl optimalizovat existující odvodňovací zařízení stavebními úpravami za účelem vyšší účinnosti zařízení a snížení provozních nákladů na průmyslových čistírnách odpadních vod. Předpokládá se optimalizovat chemickou předúpravu kalu – konkrétně velikost tvar rozmíchávací a flokulační nádržky, tvar a velikost míchadel. Další úprava se předpokládá u hřídele šneku vynášející zahuštěný a odvodněný kal na dopravník odvodněného kalu. Je možné, že budou definovány dle potřeb ještě další parametry dehydrátoru, jako např. tvar a nastavení přítlačné desky ovlivňující sušinu odvodněného kalu ve vztahu k dávce chemikálií na chemickou kondicionaci kalu. Cíl c) si klade za cíl optimalizovat hygienické zabezpečení kalu umožňující širší škálu nakládání s odvodněným přebytečným kalem. Budou vyhodnoceny a otestovány možné varianty a navržena specifická řešení pro vybrané segmenty průmyslových odpadních vod.

Koordinátorem projektového konsorcia je firma ASIO, spol. s r.o. Dalším členem projektového týmu je společnost CZ BIJO, a.s.

Projekt se zaměřuje na vývoj a inovaci řešení kalové koncovky průmyslových čistíren odpadních vod. Naše řešení se zaměřuje na modifikaci existující technologie za účelem zvýšení její účinnosti a otestování tato vylepšení v praxi na průmyslových čistírnách. Navržená řešení umožní snížit provozní náklady a vyřeší komplexně kalové hospodářství průmyslových čistíren včetně návrhu hygienizace a stabilizace přebytečného aktivovaného kalu.