Kapacitní deionizace

Projekt s pracovním názvem CADESTECH (CApacitive DESalination TECHnology) je řešen s finanční podporou Technologické agentury České Republiky v rámci programu pro podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON v letech 2015 - 2017.

Cílem projektu je vyvinout a zkonstruovat zařízení na bázi elektrosorpčních jevů pro úpravu vod založených na separaci iontů, např. změkčování vody. V oblasti málo mineralizovaných vod pak bude představovat variantu s nižšími provozními náklady než konvenční technologie - reverzní osmóza, ionexy a destilace.

Kapacitní deionizace (CDI) je technologie využívající elektrického potenciálu přivedeného mezi dvěma vysoce porézní obvykle uhlíkové elektrody. Anionty, ionty s negativním nábojem, jsou zachycovány na kladně nabité elektrodě. Stejně tak, kationty, ionty s pozitivním nábojem, jsou zachycovány na záporně nabité elektrodě. Po vyčerpání elektrosorpční kapacity elektrod změníme polaritu a ionty se uvolní zpět do vody. Získáváme tak časově oddělené proudy částečně odsolené vody a koncentrátu s vyšší salinitou. Modifikací této technologie je membránová kapacitní deionizace (mCDI), která je předmětem vývoje v projektu. Ta navíc využívá iontově výměnných membrán, aby při desorpci (změně polarity elektrod) nedocházelo k zadržování iontů na druhé z elektrod.

Membrane capacitive deionisation

Obrázek 1: Membránová kapacitní deionizace – princip technologie (zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitive_deionization)

Konsorcium řešitelů projektu zahrnuje tři členy, kteří svým materiálovým i odborným vybavením pokrývají všechny potřeby vývoje. Koordinátorem projektu je firma ASIO, spol. s r.o., která bude výslednou technologii kompletovat a nabízet na trhu. SPUR a.s. představuje výrobce a subdodavatele unikátních elektrodových materiálů a akademická sféra je zastoupena Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.

Výstupem projektu bude typová řada jednotek pro kapacitní deionizaci s ověřeným materiálovým řešením vysokopovrchových elektrod a iontově selektivní membrány. Předpokládá se, že zařízení bude nabízeno v několika modifikacích pro řešení rezidentální úpravy pitných vod, pro změkčování a selektivní odstranění iontů, a v několika výkonnostních variantách. Všechny koncové segmenty, na které se projekt zaměří, budou vytipovány brainstormingovou metodou roadmapping. Výsledky budou prezentovány na odborných konferencích a formou článků v odborných časopisech již v průběhu řešení projektu.

Firma ASIO má v projektu především konstrukční a technickou úlohu. Tato znamená zodpovědnost za konstrukci navrženého laboratorního a následně i poloprovozního modelu kapacitní deionizace a s tím související úpravy a opravy technologie. Vyrobená zařízení budou partnerem ASIO také testována a v kooperaci s ostatními partnery optimalizována pro dosažení požadovaných výsledků. Vedlejším, avšak neméně důležitým úkolem, bude propagace výsledků projektu na konferencích a firemních seminářích, transfer výstupů ke koncovým uživatelům a jejich oslovování.

Hlavní přínos pro firmu představuje rozšíření know-how a získání náskoku v technologii kapacitní deionizace, která se ve světě rychle rozmáhá, ale v České republice prozatím zůstává nedotknuta. Praktický přínos představuje vybudování pozice dodavatele na tuzemský, dnes nepokrytý trh. V budoucích letech předpokládáme rozšíření distribuce technologie také do zemí s obchodním zastoupením firmy (státy jižní a východní Evropy). Technologie doplní sortiment firmy a vytvoří konkurenci stávajícím metodám desalinace.