Karolina d.o.o. – potravinářský průmysl

Účelem realizace je předčištění odpadních vod, které jsou produkovány ve výrobě sušenek a vaflí, pro jejich následné vypouštění do kanalizace…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                     Osijek, Chorvatsko
Investor:                               Karolina d.o.o. Osijek, Tvornica keksa, vafla i slanica, Vukovarska cesta 209a, 31 000 Osijek, Hrvatska     
Dodavatel technologie:           ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, CZ                                                                      
Dodavatel stavební části:        VODOGRADNJA OSIJEK d.d., Šandora Petefija 206a, 31000 Osijek, Hrvatska    
Termín realizace:                    11-12/2013

Účel realizace (stavby)
Účelem realizace je předčištění odpadních vod, které jsou produkovány ve výrobě sušenek a vaflí, pro jejich následné vypouštění do kanalizace.

Návrhové parametry
Množství odpadní vody:       60m3/d
Maximální hodinový nátok:    5m3/h

Požadované garantované hodnoty
BSK5:   250mg/l
CHSK: 700 mg/l
EL:     100 mg/l
pH:     6,5 - 9,5

Znečištění
BSK5:     625mg/l
CHSK:  1 750mg/l                      
NL:        500mg/l
EL:        160mg/l
pH:         6,18

Princip technologie (čištění odpadních vod)
Odpadní voda z výroby natéká gravitačně do čerpací jímky. Čerpací jímka je vystrojena dvojicí ponorných čerpadel, která slouží k čerpání surové odpadní vody na mechanické předčištění. Čerpací jímka je také vybavena měřením hladiny. Mechanické předčištění je tvořeno rotačním sítem s průlinou 1mm. Mechanicky předčištěná odpadní voda odtéká gravitačně z rotačního síta do akumulační jímky. Akumulační jímka je vystrojena ponorným míchadlem, které zajišťuje homogenizaci mechanicky předčištěné odpadní vody, dvojicí ponorných čerpadel, která čerpají odpadní vodu do dalšího procesu čištění, a měřením hladiny. Odpadní voda je z akumulační jímky čerpána do trubkového směšovače, ve kterém dochází k intenzívnímu míchání odpadní vody s dávkovanými chemikáliemi (neutralizant, koagulant, flokulant). Průtokem ve směšovači dochází k chemické reakci (koagulaci) s následným vyvločkováním (flokulaci) znečištění.

Z trubkového směšovače voda natéká s vyvločkovaným a flokulovaným kalem na flotační jednotku, která využívá efektu tlakovzdušné flotace – ten spočívá ve vynášení vytvořených částic znečištění mikrobublinkami vzduchu na hladinu, kde vytváří souvislou vrstvu pěny. Kromě toho dochází v jednotce taktéž k sedimentaci znečištění ve spodní části flotace. Vyflotovaný a sedimentovaný kal je sveden do kalové jímky.

Předčištěná odpadní voda odtéká gravitačně přes odtokový žlab flotace a odtokové potrubí do odtokové šachty, ve které je instalován Parshallův žlab s ultrazvukovým průtokoměrem pro měření množství vyčištěné odpadní vody. Z odtokové šachty odtéká voda gravitačně do kanalizace.

Vyflotovaný a sedimentovaný kal je uskladněn v kalové nádrži, která je vystrojena míchadlem, které zajišťuje homogenizaci kalu před odvodněním. Kal je z kalové nádrže čerpán vřetenovým čerpadlem na odvodňovací zařízení. Odvodněný kal je následně transportován k likvidaci nebo dalšímu zpracování.