LIFOCOLOR, s.r.o. Chemický průmysl

Účelem realizace čistírny průmyslových odpadních vod ve výrobním areálu firmy LIFOCOLOR, s.r.o. je vyčištění průmyslových odpadních vod s obsahem zbytkových pigmentů v odpadní vodě na takovou kvalitativní úroveň, aby mohly být vypouštěny v souladu s kanalizačním řádem do veřejné kanalizace města Brna…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                   areál LIFOCOLOR, s.r.o., Olomoucká 89, 627 00 Brno      
Investor:                             LIFOCOLOR, s.r.o., Olomoucká 89, 627 00 Brno                                                                           
Dodavatel technologie:         ASIO, spol. s r.o., Kšírova 45/552, 619 00 Brno                                                                             
Termín realizace:                 2014

Účel realizace (stavby)
Účelem realizace čistírny průmyslových odpadních vod ve výrobním areálu firmy LIFOCOLOR, s.r.o. je vyčištění průmyslových odpadních vod s obsahem zbytkových pigmentů v odpadní vodě na takovou kvalitativní úroveň, aby mohly být vypouštěny v souladu s kanalizačním řádem do veřejné kanalizace města Brna.

Návrhové parametry                                                                  
Množství čerpaných odpadních vod na ČOV Q24 = 2 - 5 m3/d, Qhod = 0,5 - 1 m3/h

Znečištění přitékajících odpadních vod
CHSK:    5875 mg/l
BSK5:      767 mg/l
NL:         885 mg/l

Požadované garantované hodnoty
CHSK:                          1420 mg/l      
BSK5:                            320 mg/l
NL (nerozpuštěné látky):  < 1 mg/l
     

Princip technologie (čištění odpadních vod)
Technologie ČOV se skládá z mechanického a chemického stupně čištění průmyslových odpadních vod. Výstupem čištění je chemicky vyčištěná průmyslová odpadní voda a odvodněný chemický kal.

ČOV se nachází v prvním patře objektu. Součástí dodávky je chemické hospodářství a trubní rozvod od dávkovacích čerpadel do koagulačně sedimentačního reaktoru.

V projektové dokumentaci technologické části je navrženo umístění kalolisu do 1. nadzemního podlaží – z důvodu snadnější manipulace s kalem. Na základě požadavků investora nebyl však kalolis dodáván. Do doby, než bude k technologickému celku připojen kalolis, bude kal z nádrže dle potřeby postupně vypouštěn do vědra nebo jiné vhodné přenosné nádoby a následně bude likvidován v souladu s platnými předpisy.