Využití modelovacího protokolu pro optimalizaci procesu čistíren odpadních vod a energetických úspor na nich

Projekt „Využití modelovacího protokolu pro optimalizaci procesu čistíren odpadních vod a energetických úspor na nich“ s pracovním názvem Modelování byl řešen s finanční podporou Technologické agentury České Republiky v rámci programu pro podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA v letech 2013 - 2015.

Cílem projektu byla tvorba nového protokolu pro hodnocení a matematické modelování čistíren odpadních vod s odstraňováním uhlíkatého znečištění a nutrientů s využitím celosvětově uznávaných IWA modelů ASM a ADM. Protokol respektuje současný stav používání matematických modelů v České republice a zahrnuje způsob implementace reálných dat do modelů, jejich kalibrace a validace. Hlavní idea projektu spočívala ve vytvoření unikátního protokolu a v propojení profesionálního modelovacího softwaru biochemických procesů (např. GPS-X, BioWin, ASIM, Stoat) včetně modelování energetické náročnosti jednotlivých procesů a spotřebičů se softwarem pro vytváření ekonomických simulací (např. Powersim) např. zhodnocení investic a provádění rozhodovacích analýz. Originalita projektu tkvěla v komplexnosti protokolu, který zahrnoval jak modelování jednotlivých procesů technologické části ČOV tak jejich ekonomické hodnocení. Čistírnám odpadních vod, které nefungují v optimálním režimu, se zvyšují náklady na čištění odpadních vod a ty se potom společně s rostoucí cenou elektrické energie promítají do ceny stočného. Optimalizací těchto ČOV společně s ekonomickou analýzou lze dosáhnout zpomalení růstu nákladů na čištění odpadních vod.

Konsorcium řešitelů představovalo spolupráci středního podniku, ASIO, spol. s r.o. a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Ústavu technologie vody a prostředí, který má více než padesátiletou tradici ve výzkumu a vývoji v oboru čištění odpadních vod a matematické modelování biochemických procesů již řadu let vyučuje.

V současnosti se matematické modelování biochemických a fyzikálně chemických pochodů pro optimalizace a návrhy používá v České republice zcela ojediněle a navíc bez modelování energetické náročnosti spotřebičů, natož v kombinaci s ekonomickou analýzou investic. Tyto oblasti jsou řešeny separátně dodavatelem, obvykle pouze technickým popisem výrobku, případně jeho charakteristikou. Ve světě je více rozšířeno použití několika málo protokolů, ale ani jeden z nich neřeší hodnocení investic, nákladovou stránku a modelování technologie v takovém rozsahu. Navíc každý je přizpůsoben podmínkám země, ve které byl vytvořen např. BIOMATH calibration protocol - Belgie; STOWA calibration protocol - Nizozemí; WERF protocol - USA; HSG guideline - Švýcarsko, Německo, Rakousko; JS protocol - Japonsko, ale pro Českou republiku dostupný nebyl.

 Cílem projektu bylo vytvoření unifikovaného modelovacího protokolu pro hodnocení mechanicko - biologických čistíren odpadních vod, který bude fungovat jako základní podklad a návod pro hodnocení provozů čistíren z technologického hlediska, energetického hlediska a z hlediska hodnocení investic. Jako hlavní výstup z projektu byla vypracována certifikovaná metodika, která je sama rozšířeným modelovacím protokolem pro optimalizaci provozu čistíren odpadních vod za účelem zkvalitnění jakosti vyčištěných odpadních vod a dosažení energetických úspor pro čištění odpadních vod. Metodika byla představena v časopise Vodní hospodářství 12/2015 a několika prezentacemi na odborných akcích v České republice.

Certifikovaná metodika je dostupná zdarma na vyžádání u kontaktní osoby uvedené níže. Zároveň je možné využít i nabídky služeb s matematickým modelováním spojených, jako jsou: posouzení návrhů, návrhy optimalizací, vytvoření modelu čistíren odpadních vod, konzultace tvorby modelu, apod.