Návrh postupů a zařízení, které by vedly k účinnějšímu a efektivnějšímu odstraňování uhlovodíků z vod

Projekt Separace uhlovodíků byl řešen s finanční podporou Technologické agentury České Republiky v rámci programu pro podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA v letech 2011 - 2013.

Hlavním cílem projektu bylo navrhnout postupy a zařízení, které by vedly k účinnějšímu a efektivnějšímu odstraňování uhlovodíků z vod. Potřebnost projektu spočívá v několika oblastech, ekologické, ekonomické, firemní i společenské. Závazky České republiky ve vztahu k legislativě Evropské Unie týkající se kvality povrchových vod se nedaří plnit, proto je třeba vyvinout účinnější technologie na čištění vod s obsahem uhlovodíků, aby bylo dosaženo požadovaných imisních hodnot. Také je potřeba vyvíjet a uplatňovat technologie snižující nároky na použité zdroje (v tomto případě vodu) a co nejvíce šetřící životní prostředí, tj. snižování solnosti vod (největší problém povrchových vod z hlediska dosažení dobrého stavu - viz Zpráva MŽP za rok 2008) a snižování produkce kalů.

Konsorcium řešitelů představovalo spolupráci středního podniku, ASIO, spol. s r.o. a vědeckovýzkumné instituce -  Univerzity Pardubice. Univerzita Pardubice v současnosti reprezentuje jeden z nejucelenějších týmů zabývajících se problematikou membránových procesů v České republice, kterým se věnuje již od roku 1983.

Ve vztahu k hlavnímu cíli projektu, vývoje postupu a zařízení umožňujícího minimalizaci obsahu uhlovodíků, je dnes tato problematika řešena:
a)    mechanicky - norné stěny (nevýhoda-nedostatečná účinnost),
b)    koalescencí (nevýhodou je nedostatečná účinnost),
c)    sorpce (vysoké provozní náklady spojené s likvidací sorbentů a pracnost při provozování).
d)    chemickým srážením - nevýhodou je produkce dalšího znečištění ve formě chemického kalu, tj. jedná se o technologie v kombinaci se separací nerozpuštěných látek (sedimentace, filtrace, flotace).

Inovační přístup tohoto projektu spočívá v řešení umožňujícím odstraňovat uhlovodíky z vod hydromechanickým způsobem na úroveň koncentrací alespoň okolo 1 mg/l s využitím membránových separačních procesů a podle možností i sledování odebraných vzorků v provozních podmínkách pomocí vhodného orientačního ukazatele s případnou perspektivou detekčního zařízení.

Cílem projektu bylo vyvinout a ověřit postupy na principu membránových separačních metod, příp. kombinace membrán a předúpravy odpadní vody, vedoucí k účinnějšímu a efektivnějšímu odstraňování uhlovodíků z vod. Byla navržena a ověřena konkrétní zařízení použitelná pro tyto účely, příp. pro účely obdobné (tj. kdy by se spolu s odstraňovanou látkou odstraňovaly i další látky, resp. i přidané další látky). Byla potvrzena hypotéza, že pomocí membránových technologií lze separovat nerozpuštěné podíly organických látek s vysokou účinností a zároveň vodu vyčistit na úroveň, která umožňuje její recyklaci.

V rámci projektu byla na základě pilotního testování navržena technologie AS-UFOil, která byla zařazena do portfolia společnosti. Technologii lze aplikovat na čištění průsakových vod na vodních elektrárnách, odtoků z mycích zařízení, filtraci a hygienické zabezpečení srážkových vod s možností dalšího využití a další podobné aplikace.Získejte informace o produktu