Michel Precizní Technika s.r.o. Chemický průmysl

Účelem realizace čistírny průmyslových odpadních vod ve výrobním areálu firmy Michel Precizní Technika s.r.o. je vyčištění průmyslových odpadních vod, které vznikají při finální povrchové úpravě výrobků polírováním a leštěním, na takovou kvalitativní úroveň, aby mohly být vypouštěny v souladu s kanalizačním řádem do veřejné kanalizace městské části Brno – Slatina…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                areál Michel Precizní Technika s.r.o., Tuřanka  1316/114, 627 00 Brno – Slatina
Investor:                          Michel Precizní Technika s.r.o., Tuřanka 1316/114, 627 00 Brno – Slatina
Dodavatel technologie:      ASIO, spol. s r.o., Kšírova 45/552, 619 00 Brno
Termín realizace:              2014

Účel realizace (stavby)
Účelem realizace čistírny průmyslových odpadních vod ve výrobním areálu firmy Michel Precizní Technika s.r.o. je vyčištění průmyslových odpadních vod, které vznikají při finální povrchové úpravě výrobků polírováním a leštěním, na takovou kvalitativní úroveň, aby mohly být vypouštěny v souladu s kanalizačním řádem do veřejné kanalizace městské části Brno – Slatina.

Návrhové parametry                                                                  
Množství čerpaných odpadních vod na ČOV: 1,5 - 2,5 m3/d

Požadované garantované hodnoty
CHSK:                         3200 mg/l 
BSK5:                          1040 mg/l
NL (nerozpuštěné látky): < 1 mg/l

Znečištění přitékajících odpadních vod
CHSK: 17725 mg/l
BSK5:   3200 mg/l 
NL:        173 mg/l

Princip technologie (čištění odpadních vod)
Produkované odpadní vody jsou z leštící linky vedeny do nadzemní akumulační nádrže. Nátok do akumulační nádrže je osazen nátokovým sítem za účelem mechanického předčištění. Objem nádrže je míchán vrtulovým míchadlem.

Čerpání z akumulační nádrže do koagulačně sedimentačního reaktoru je realizováno prostřednictvím vzduchomembránového čerpadla.

Proces chemické úpravy odpadní vody probíhá v diskontinuálním koagulačně sedimentačním reaktoru, do kterého jsou dávkovány provozní chemikálie. Objem reaktoru je v době dávkování chemikálií míchán vrtulovým míchadlem.

Vyčištěná voda z koagulačně sedimentačního reaktoru odtéká do přečerpávací jímky, která je na nátoku opatřena dočišťovacím filtrem. Do dočišťovacího filtru je současně přiveden filtrát z kalolisu.

Z přečerpávací nádrže je vyčištěná voda odčerpávána pomocí vzduchomembránového čerpadla do kanalizace příslušné městské části. Výtlačné potrubí je opatřeno magneticko indukčním průtokoměrem.

Kal, který se usazuje v kónusu koagulačně sedimentačního reaktoru, je vždy na konci cyklu přečerpán pomocí samonasávacího čerpadla do homogenizační nádrže kalu.  Naakumulovaný chemický kal o sušině cca 1 – 2 % a.s. je z homogenizační nádrže kalu v pravidelných intervalech přečerpáván prostřednictvím plnícího vzduchomembránového čerpadla do manuálně obsluhovaného komorového kalolisu. Kalová voda (filtrát) je z kalolisu gravitačně svedena prostřednictvím otevřeného žlabu a potrubní trasy přes dočišťovací filtr do přečerpávací jímky. Vyčištěná voda je odtud periodicky ve vhodných intervalech čerpána vzduchomembránovým čerpadlem do kanalizace příslušné městské oblasti.