Mlékárna Hlinsko - potravinářský průmysl

Technologické odpadní vody, které vznikají v provozu mlékárny je nutno před jejich vypouštěním na městskou ČOV mechanicky a chemicky předčistit. Směs odpadních vod obsahuje specifické znečištění jak ve formě nerozpuštěných látek, tak i v rozpuštěné formě. Tato vysoká míra znečištění se projevuje vysokými koncentracemi v ukazatelích BSK5, CHSKCr a NL i extrahovatelného znečištění (EL)…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                                        Hlinsko v Čechách
Investor:                                                  SAVE  CZ spol. s r.o., Rváčovská 391, 539 01 Hlinsko
Generální projektant:                                ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, CZ
Dodavatel strojně – technologické části:     ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, CZ
Termín realizace:                                      listopad 2010

Účel realizace
Technologické odpadní vody, které vznikají v provozu mlékárny je nutno před jejich vypouštěním na městskou ČOV mechanicky a chemicky předčistit. Směs odpadních vod obsahuje specifické znečištění jak ve formě nerozpuštěných látek, tak i v rozpuštěné formě. Tato vysoká míra znečištění se projevuje vysokými koncentracemi v ukazatelích BSK5, CHSKCr a NL i extrahovatelného znečištění (EL).

Návrhové parametry                                                                  
Denní množství:                                       Q 24 =  800 m3/d
Průměrné směnové množství:                    Q SM = 267 m3/h
Předpokládané max. hodinové množství: Q max = 50,0 m3/h

Znečištění přitékajících odpadních vod
CHSK       2 800 mg/l          1040 kg/d
BSK5        1 300 mg/l          2240 kg/d
NL            500 mg/l           400 kg/d
EL            200 mg/l            160 kg/d

Požadované garantované hodnoty
CHSK   1400 mg/l
BSK5     700 mg/l
EL          70 mg/l
pH           7-12
Pcelk        8 mg/l
Nanorg     50 mg/l

Princip technologie (čištění odpadních vod)
Odpadní vody přitékají z výrobního procesu gravitačně na samočisticí česle, kde dochází k záchytu větších částic. Shrabky z česlí jsou zachycovány do plastového kontejneru. Znečištěná voda po separaci hrubých nečistot odtéká do čerpací jímky, odkud je čerpána přes rotační síto do akumulační nádrže. V akumulační nádrži je instalováno ponorné míchadlo a zajišťuje tak homogenizaci odpadní vody.

Výtlakem čerpadel je odpadní voda z akumulační nádrže čerpána do trubkového směšovače, ve kterém dochází k intenzívnímu míchání odpadní vody s dávkovanými chemikáliemi (neutralizant, koagulant, flokulant). Průtokem ve směšovači dochází k chemické reakci (koagulaci) s následným vyvločkováním (flokulaci) znečištění.

Z trubkového směšovače voda natéká s vyvločkovaným a flokulovaným kalem na flotační jednotku, která využívá efektu tlakovzdušné flotace – ten spočívá ve vynášení vytvořených částic znečištění mikrobublinkami vzduchu na hladinu, kde vytváří souvislou vrstvu pěny. Kromě toho dochází v jednotce taktéž k sedimentaci znečištění ve spodní části flotace. Vyflotovaný a sedimentovaný kal je sveden do kalové nádrže.  Objem nádrže je pravidelně odčerpáván a odvážen fekálním vozem k likvidaci.

Předčištěná odpadní voda odtéká gravitačně přes odtokový žlab flotace a odtokové potrubí do městské ČOV.