1. setkání klíčových aktérů projektu AQUARES

26. 11. 2018

Projekt AQUARES ( Water reuse policies advancement for resource efficient European regions ) je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci Programu Interreg Europe a RRA PK je jedním z jeho partnerů. Projekt je zaměřen na dosažení efektivního hospodáření s vodou prostřednictvím opětovného využití vody a zajištění ochrany vodních zdrojů.

Aktivity projektu byly zahájeny v červnu 2018 ve španělském regionu Murcia, který je zároveň vedoucím partnerem projektu. Do projektu je zapojeno celkem 10 organizací z 9 zemí EU. Další členové konsorcia jsou, kromě RRA PK a Regionu Murcia, zástupci z Řecka (Ministerstvo životního prostředí a energie, odbor vodního hospodářství), Polska (Lodžské Vojvodství), Malty (Agentura pro energii a vodu), Itálie (Nadace životního prostředí Lombardie), Německa (Rada pro vodní hospodářství území Oldenburgu a Východního Fríska), Litvy (Asociace Baltského pobřeží), Slovinska (Městský úřad Trebnje) a Španělska (Institut evropských a středozemních vod).

Recyklace vody je klíčem k její udržitelnosti nejen v takových oblastech Evropy, kde je voda vzácností a panuje trvale suché podnebí, ale také na území České republiky. Opětovné využívání odpadních vod, které mají po úpravě vyšší kvalitu nebo jakost, vhodnou pro další použití, je aktuálním celoevropským tématem. Recyklace vody může při využití ekologických inovacích přispět k efektivnímu využívání zdrojů v takových oblastech, jako je např.: obnovení mokřadů, zavlažování plodin, zvýšení průmyslového využití (voda použitelná např. pro betonování) nebo ke zvýšení kvality půdy a zlepšení retenční schopnosti krajiny.

Snahou projektu AQUARES je zlepšit politické nástroje a koncepce hospodaření vodou tím, že se začlení opětovné využití odpadních vod do národních, regionálních a místních rozvojových plánů s cílem podpory účinného využívání odpadních vodních zdrojů. Projekt zvýší schopnost orgánů veřejné správy provádět změny návrhů směrnic týkajících se rámcových směrnic o vodě a o pitné vodě. Projekt klade důraz na osvědčené postupy pro zajištění dodržování norem kvality vody. Projekt také podporuje přijetí udržitelného rozvoje a ekoinovací v zemědělství, průmyslu, městských a rekreačních oblastí. Projekt v neposlední řadě čerpá ze zkušeností partnerských zemí díky přijímání technologických a manažerských inovací v oblasti opětovného využití vody v různých odvětvích.

Jedním z cílů projektu AQUARES je zvýšit povědomí o vědeckých poznatcích a výhodách obnovitelných zdrojů vody a o řešení vodní efektivnosti pro environmentální udržitelnost zemědělských a průmyslových podniků na území EU. Snahou je také celkově zvýšit schopnost veřejných orgánů naplánovat a provádět opatření, které podporují inovativní technologie a nové obchodní modely pro opětovné využívání vody, a tím posílit účinné vodní hospodářství a ekologický růst. Projekt zároveň podporuje regionální investice, které mohou vést k pobídkám a rozvoji projektů opětovného využití vody, a zlepšuje spolupráci mezi orgány veřejné správy s cílem podpořit soulad opatření a standardů kvality týkající se opětovného využití vody. Do hlavní cílové skupiny projektu patří veřejná správa a orgány odpovědné za hospodaření s vodami, soukromé společnosti hospodařící s vodou nebo společnosti, které mohou recyklovanou vodu využívat a také univerzity a výzkumná centra.

zdroj: http://rrapk.cz/projekt-aquares
Michal Plotěný