2 v 1 - akumulační a zasakovací bloky AS-NIDAFLOW - NOVINKA

17. 9. 2013

2 v 1, klasické reklamní lákadlo, které je notoricky známé zejména z propagace drogistického zboží, je možné přeneseně použít jako slogan i ve spojení s poslední inovací plastových akumulačních a zasakovacích bloků AS-NIDA.

2 v 1, jako výraz spojení dvojí výhody v  jednom výrobku, přesně vystihuje funkci inovovaných akumulačních a zasakovacích bloků AS-NIDAFLOW, které rozvíjí funkci dlouhodobě úspěšně používaných bloků AS-NIDAPLAST.

Stávající stav

V oblasti HDV ( hospodaření s dešťovými vodami ) se v dnešní době pro akumulaci a zasakování dešťových vod uplatňují v praxi různé typy plastových bloků, ale jen dva základní systémy skladeb výsledných akumulačních objektů.

Každý ze systémů má pochopitelně své výhody a nevýhody:

a) s přímým nátokem dešťových vod

  • výhodou je větší dispoziční variabilita při návrhu akumulačního objektu z pohledu tvaru a možnosti umístění nátoku dešťových vod z kterékoliv strany a směru a nižší náklady úsporou výkopových prací a úsporou potrubí rozvodné drenáže
  • značnou nevýhodou je menší provozní spolehlivost vlivem náchylnosti přímo natékaných objektů k zanášení nečistotami

b) s nátokem vod pomocí rozváděcí drenáže

  • základní výhodou těchto systémů je naopak vysoká provozní spolehlivost z pohledu zanášení objektu nečistotami, kterým rozváděcí drenáž neumožňuje vniknout až do bloků a jsou zpětně vyplachovány ze systému ven
  • nevýhodou zůstává vyšší cena a menší variabilita návrhu místa a směru nátoku

Princip inovace

Inovované akumulační a zasakovací bloky AS-NIDAFLOW v sobě kombinují výhody obou výše popsaných systémů. Inovované bloky jsou rovněž jako bloky AS-NIDAPLAST vyrobeny z polypropylenu, stejnou technologií, avšak na rozdíl od svých předchůdců umožňují bloky rozvádět akumulovanou dešťovou vodu také v horizontálním směru. To je umožněno díky nově vytvořeným drážkám v povrchu bloků. Tyto drážky jsou vedeny horizontálně v podélném i příčném směru a ve spojení se standardními vertikálními otvory je tak zajištěn rychlý rozptyl dešťové vody v celém retenčním prostoru akumulačního objektu.

akumulační a zasakovací bloky AS-NIDAFLOW

Díky tomuto řešení dochází ke spojení následujících výhod:

  • zůstává základní výhoda - zásobování akumulačního objektu rozvodnou drenáží což zabezpečuje dlouhodobou provozní stabilitu objektu z pohledu ochrany před zanášením nečistotami
  • rozvodná drenáž díky novým drážkám umožňujícím i horizontální proudění v bloku již nemusí být vedena pod akumulačním objektem, ale je možné ji umístit přímo mezi bloky do kteréhokoliv místa

- to umožňuje využít výhodu napojení drenáže v kterémkoliv místě akumulačního objektu což je výhodou při dispozičním návrhu konkrétního osazení akumulačního objektu na lokalitě

- a současně tento způsob osazení rozvodné drenáže je výhodou ve formě úspory výkopových zemních prací, spodního štěrkového lože a tím výrazně nižších nákladů.

AS-NIDA

Výsledkem inovace a nových vlastností akumulačních bloků AS-NIDAFLOW je zejména možnost vést rozvodné drenážní potrubí dle situace v místě instalace jak standardně pod objektem, ale i nad a také skrz akumulační prostor. Díky tomu lze výrazně snížit náklady na výkopové práce a dosáhnout významných úspor.

Možnosti uložení

Díky horizontálnímu rozvodu v retenčním objektu je možné drenážní potrubí uložit těsně pod vsakovací bloky retenčního prostoru nebo přímo mezi bloky. V případech nátoku čistých nebo pouze bagatelně znečištěných srážkových vod (zejména ze střech v obytných oblastech) je možné při zasakování umístit přítokové drenážní potrubí i  nad vsakovací bloky AS-NIDAFLOW.

Možnosti uložení zasakovacích bloků AS-NIDAFLOW

S výhodou lze drenážní potrubí nahradit vsakovacími tunely, které se vloží na základní vrstvu retenčního prostoru mezi bloky AS-NIDAFLOW. Vsakovací tunely AS-KRECHT díky postranním otvorům rozvedou dešťovou vodu dále do retenčního prostoru tvořeného bloky AS-NIDAFLOW. Vsakovací tunely mohou být také jednoduše kontrolovány, případně čištěny, čímž se prodlužuje životnost a zachovává provozní spolehlivost objektu.

Zasakovací tunely umístěné mezi bloky AS-NIDAFLOW

Technická data

Vsakovací bloky AS-NIDAFLOW jsou vyráběny stejnou technologií jako bloky AS-NIDAPLAST, se shodnými parametry a tak si zachovávají stejná technická data ve všech parametrech. To umožňuje kontinuální a bezkonfliktní přechod k jejich návrhu a použití.

Technická data AS-NIDAFLOW

Ing. Oldřich Pírek