Anaerobie, léky, drogy, smrad a legislativa… aneb jak z toho ven

16. 11. 2016

V Praze a Brně proběhly, v režii firmy ASIO, spol. s r.o., dva semináře. Tradičně na nich byl sklenkou sektu přivítán nový hydrologický rok a přestávka pak byla netradičně využita k ochutnání piva vyrobeného ze srážkové vody . Cílem seminářů bylo zvýšit informovanost o atraktivních tématech, která jsou zajímavá zejména z pohledu budoucího vývoje technologií určených k čištění odpadních vod. Diskutována byla zejména problematika anaerobních (i membránových) procesů a technologií pro čištění průmyslových a komunálních vod, nových významných polutantů jako jsou léčiva, drogy a PPCP, byla představena konkrétní řešení a zařízení pro odstranění zápachu a zmíněn nový stav legislativy okolo recyklace odpadních vod ve vztahu k zákonu o odpadech. Formou aktualit pak byly prezentovány některé nové výrobky a technologie a první zkušenosti z přípravy dotačních projektů zaměřených na decentrál.

Anaerobie, léky, drogy, smrad a legislativa… aneb jak z toho ven

Anaerobní procesy a použití membrán při jejich aplikaci - Prof. Ing. Michal Dohányos, CSc. (VŠCHT), Ing. Martina Polášková (ASIO, spol. s r.o.)

Anaerobní procesy nabývají stále na významu a postupně nahrazují v některých případech aerobní procesy, a to jak u průmyslových odpadních vod, tak i u vod komunálních. Aerobní procesy jsou všeobecně známé, ale povědomí o anaerobních procesech je stále nízké, ačkoli tyto procesy pracují s daleko menšími nároky na energii a s podstatně menší produkcí odpadů - jsou tedy z hlediska udržitelnosti, o které všichni hovoří, cennější. Úvod do problematiky (historie a principy) obstarala osoba nejpovolanější, osoba, která byla u začátků rozmachu anaerobie v České republice – profesor Dohanyos. Opět se potvrzuje, že ti, co o problematice ví nejvíce, ji prezentují jako jednoduchou a logickou.

Membrány v anaerobii, nový směr řešící intenzifikaci anaerobních procesů, pak představila Ing. Polášková z výzkumného oddělení firmy ASIO, spol. s r.o., která se jimi zabývá v rámci dvou výzkumných projektů. Český projekt spolufinancovaný Technologickou agenturou ČR je zaměřen na čištění komunálních odpadních vod technologií anaerobního membránového bioreaktoru. Evropský projekt DEMOWARE financovaný z podpory programu FP7 je velmi progresivní projekt, který si klade za cíl zavedení recyklačních technologií do různých aplikačních segmentů. Jedná se o recyklaci vody v chemickém průmyslu, znovuvyužití vody pro pitné a rekreační účely nebo zavlažování. Právě recyklaci vody na zavlažování zajistila technologie anaerobního membránového bioreaktoru, která během ročního provozu potvrdila teoretické předpoklady, a tím i obrovský potenciál této technologie.

Léčiva, drogy a PPCP ve vodách a možnosti jejich eliminace – Ing. Filip Wanner, Ph.D. ( VŠCHT , SOVAK)

Problematika výskytu léčiv ve vodách může být v budoucnu sledována na stejné či dokonce vyšší úrovni než v současnosti sledované ukazatele pro čištění odpadních vod, a to s ohledem na lidské zdraví a životní prostředí. Informovanost mezi veřejností je však minimální a často má formu fám, které pak vedou k neracionálním rozhodnutím, a to i v legislativě. Ing. Filip Wanner, Ph.D. ve svém příspěvku informoval o výzkumu odstraňování látek souhrnně označovaných jako PPCP (pharmaceuticals and personal care products) na příkladu pěti dlouhodobě sledovaných látek v odpadních vodách, a to konkrétně Ibuprofen, Diklofenak, Karbamazepin, kyselina salicylová a kyselina klofibrová, které jsou v České republice běžně užívány. V rámci projektu financovaném Národní agenturou pro zemědělský výzkum byly dlouhodobě sledovány čtyři komunální čistírny odpadních vod o různé velikosti a skladbě technologické linky. Taktéž byl provozován i model čistírny odpadních vod, na kterém byla vyzkoušena účinnost terciárních stupňů čištění (filtrace přes granulované aktivní uhlí, UV záření, ozonizace). V příspěvku byly popsány rozdílné účinnosti odstraňování těchto látek v průběhu biologického čištění odpadních vod, kdy jsou látky jako Ibuprofen či kys. salicylová odstraňovány s účinností až 99 %, zato Diklofenak a Karbamazepin procházejí ČOV prakticky v nezměněných koncentracích. Jak upozornil Ing. Filip Wanner, Ph.D., pro účinné odstraňování těchto látek je nutné zařadit za biologickou částí čištění odpadních vod další stupeň čištění, kde se v současné době jeví jako provozně nejspolehlivější a nejúčinnější filtrace přes aktivní uhlí.

Zápach - možnosti jeho řešení v kanalizacích a objektech s produkcí zápachu – Ing. Ondřej Unčovský, Ing. Michal Došek (oba ASIO, spol. s r.o.)

ASIO, spol. s r.o. má připraveno hned několik technologií určených k odstranění zápachu v malém i ve velkém. Prezentována byla jak teorie vzniku zápachu a jeho měření, tak byly představeny jednotlivé způsoby, jak se se zápachem vypořádat jak přímo u zdroje, tak i v kanalizaci. Jako novinka byly představeny filtry AS-OREO, kterými lze snadno vyřešit zápach vycházející z kanalizačních vpustí.

Kanalizační filtr AS-OREO

Kanalizační filtr AS-OREO

Zacházení s odpadní vodou podle zákona o odpadech – Ing. Karel Plotěný (ASIO, spol. s r.o.)

O změnách v zákoně o odpadech, pod který nově spadá i nakládání s odpadními vodami v případech, kdy se voda recykluje nebo jinak využívá, je zatím nedostatek informací z praxe, a to jak legislativní, tak i provozní. Zatímco v České republice se teprve objevují první vlaštovky použití použité vody (např. vyčištěná komunální voda na závlahu golfového areálu), některé země mají již i vlastní speciální předpisy pro recyklaci nebo alespoň na závlahu. U nás se přes zákon o odpadech nabízí cesta, která by umožnila chovat se k odpadním vodám jako k odpadům, tj. uplatnit hierarchii jako u odpadů s cílem minimalizace zatížení životního prostředí. V podstatě tak už žádný speciální předpis nepotřebujeme.

Ing. Karel Plotěný