ASIO IDEOCON a VENKOV a ANTIBIOTICKÁ REZISTENCE

1. 6. 2021

Čistírny odpadních vod (ČOV)

Skupina ČAO (malé a  domovní čistírny odlučovače ) se snaží přispět k tomu, aby stát zajistil obyvatelům venkova dostatek vody a možnost nakládat s vodami tak, aby to bylo ekonomické, ekologické, stabilní a pro ně sociálně únosné a akceptovatelné bez zbytečné administrativní zátěže.

V praxi se ukazuje, že jednou z příčin chybného rozhodování vedení obcí o řešení vodohospodářské problematiky je nedostatek informací o možnostech řešení a pak i rizicích. Tento nedostatek je pak zdrojem chyb při posuzování rizik a následně i v rozhodování o investicích a dotacích. Jedním z cílů, které si skupina dala za cíl, je získávat a publikovat ověřené informace v této tématice.

Zdrojem informací jsou mimo jiné překlady uznávaných publikací. Skupina ČAO tak ze svých prostředků zajistila několik překladů, které bude postupně zveřejňovat na stránkách CzWA ( https://www.czwa.cz/odborne-clanky-CZ474 ). Významným tématem budoucnosti i ve vztahu k nakládání s odpadními vodami a  kalem z ČOV je antibiotická rezistence. Jednou z uznávaných osobností v této oblasti je profesorka Célia M. Manaia, s jejímž svolením jsme si dovolili přeložit hned dva rozsáhlé články o vztahu mezi abundancí a riziky s názvem „Hodnocení rizik přenosu antibiotické rezistence z prostředí na člověka“, kde jsou popsána obecně rizika pro člověka a jejich možné dopady, a o chování rezistence při čištění odpadních vod nazvaném „ Antibiotická rezistence v čistírnách odpadních vod: zkoumání černé skřínky” (článek je přehledem informací o této problematice). Oba články přeložil Ing. Bc. Stanislav Gajdoš z VŠCHT v Praze (tématy se zabývá v rámci výzkumných projektů). Cílem je zprostředkovat objektivní informace širšímu okruhu lidí působících v oboru tak, aby se v tématice orientovali a dokázali eliminovat zavádějící informace nebo se bránit účelovým manipulacím.

Ing. Karel Plotěný