ASIO TECH a AS-HSBR reprezentují v maďarském Áraktö

27. 4. 2020

Čistírny odpadních vod

Nemožnost reprezentovat Českou republiku ve sportovním odvětví je smutná věc. O to více je třeba zaměřit se na naše technické počiny za našimi nyní zavřenými hranicemi.

Jedním z nich je právě typová čistírna odpadních vod nesoucí název AS-HSBR denitri, která byla v druhé polovině roku instalována v maďarské obci Ároktö. Projekt byl financován maďarskou vládou a ČOV zde čistí odpadní vodu z části obce a místní základní školy. Celková kapacita ČOV byla stanovena na 150 ekvivalentních obyvatel se zatížením 8,4 kg BSK/den.

Obr. č.1: Umístění plastových nádrží do násypu bez nutnosti obetonování

Jednalo se o  plastové nádrže , které jsou staticky silněji vyztuženy pro umístění do násypu zeminy bez nutnosti obetonování. Na nátoku byly umístěny vložené ruční česle . Technologie byla doplněna o systém srážení fosforu a obsahovala denitrifikační sekci.

Obr. č.2: Obsypané nádrže ČOV, finální podoba technologie

Maďarská legislativa obsahuje striktnější limity pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Konktrétně pro tento provoz byly stanoveny na:

BSK 25 mg/l,

CHSK 75 mg/l,

NL 50 mg/l,

N-NH4+ 10 mg/l,

Ncelk 25 mg/l,

Pcelk 5 mg/l.

Výsledky, kterých čistírna odpadních vod od firmy ASIO TECH dosahovala, tyto limity i přes silnou nerovnoměrnost nátoku bez problému splňovaly. Procentuální účinnost odstranění znečištění se u všech hodnot, vyjma Pcelk, pohybovala nad hranicí 90 %. Nutno zdůraznit, že více jak z 90 % byl odstraňován i Ncelk.

Graf. č.1: Účinnost čištění technologie AS-HSBR denitri

Ing. Jan Přikryl