ASIO v betonu

Oblast těchto výrobků vesměs používaných jako objekty na kanalizaci byla v našich zemích donedávna zabezpečována nádržemi plastovými, případně tzv. plast-betonovými, což presentuje kombinaci plastového korpusu s vloženou ocelovou výztuží (coby „ztraceného“ bednění) s dodatečnou betonáží na stavbě.

Prefabrikace výstavby kanalizačních vedení čistě z betonových prefabrikovaných prvků, tak nebyla úplná, nebo pouze pomocí betonářských výrobků ze zahraničí.

S rozvojem betonářských technologií i u českých betonářských firem vzrostly příležitosti pro použití velkých betonových prefabrikovaných nádrží a to z několika důvodů:

  1. schopnost vyrobit prefabrikované velkoobjemové nádrže,
  2. schopnost přizpůsobit se atypickým požadavkům vložené technologie,
  3. a v neposlední řadě i příznivý vývoj cen prefabrikovaných nádrží.

Rozvoj betonářských technologií v posledních letech umožňuje i v Českých zemích rozšíření nabídky v dodávce tzv. „ kusových vodohospodářských výrobků“ v  prefabrikovaných železobetonových nádržích .

Klasické výrobky, jako jsou lapáky tuku , malé čistírny odpadních vod , odlučovače lehkých kapalin , čerpací šachty a další výrobky Vám nyní nabízíme téměř bez omezení v celém velikostním sortimentu také v těchto nádržích s kompletním vystrojením plastovou technologickou vestavbou, tak jak jste zvyklý z nádrží plastových či plast-betonových.

Pro investory, projektanty a stavebně-dodavatelské firmy se tak rozšiřuje portfolio nabídky, kdy pro danou lokalitu, stavbu či momentální podmínky lze zvolit ideální variantu nádrže jak po stránce technické tak i cenové.

Technologicky a výkonovými parametry zůstávají výrobky identické, pouze nádrž jako nosič technologie se liší. Pochopitelně, že je rozdíl mezi nádrží celoplastovou, mezi nádrží plast-betonovou a mezi nádrží prefabrikovanou betonovou, a to nejen v parametrech statických, hmotnostních, požadavky na nutnou dobu výstavby, transportních nárocích, atd., ale je mezi nimi samozřejmě i rozdíl cenový.

Pro rozhodování, které materiálové provedení nádrže je pro daný případ nejvhodnější, rozhoduje celá řada individuálních aspektů.

Zde jsou základní výhody a nevýhody jednotlivých provedení:

A. Nádrže plastové
+ nízká hmotnost, snadná manipulace
+ možnost individuálních úprav a rozměrů
- malá únosnost
- nutnost dalšího statického zajištění, mokrý proces na stavbě

B. Nádrže tzv. plast-betonové – výhody jak plastových tak i betonových nádrží
+ nízká přepravní hmotnost
+ možnost individuálních úprav a rozměrů
+ po vyzrání betonu vysoká únosnost
+ plast použitý jako „ztracené bednění“ zůstává po celou další životnost nádrže jako izolace betonu proti
agresivitě jak podzemních vod, tak vod splaškových
- mokrý proces betonáže na stavbě
- časová prodleva mezi betonáží a únosností betonu

C. Betonové prefabrikované nádrže
+ vysoká odolnost železobetonu proti zatížení
+ rychlost výstavby
- vysoká hmotnost, vyšší transportní náklady

Odlučovač lehkých kapalin AS-TOP