Chcete vědět, jak funguje čistírna odpadních vod pro bytové domy, penziony či jiné obdobné objekty?

27. 5. 2013

Typová řada čistíren odpadních vod určených k čištění splaškových vod produkovaných z bytových domů, hotelů, penzionů či z jiných obdobných objektů poskytujících služby. Čistírnu je možno použít pro velikosti od 30 do 300 ekvivalentních obyvatel. Technologické řešení těchto čistíren je založeno na stabilním a spolehlivém provozu při minimální spotřebě energie a času vynaloženého na provoz čistírny odpadních vod.

Tato technologie využívá aerobní biologické procesy, které drží v rovnováze jemnobublinný provzdušňovací systém. Tento proces nízko zatěžované aktivace je ověřen v praxi dlouholetým provozem.

Popis technologie:

Odpadní voda natéká do usazovacího prostoru nátokové části čistírny, kde je zbavena mechanických, plovoucích a usaditelných látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu. Z usazovacího prostoru natéká přepadem již mechanicky předčištěná odpadní voda do aktivačního prostoru.

Aktivační prostor slouží k biologickému čištění odpadní vody. Tento prostor je ve spodní části osazený jemnobublinným provzdušňovacím systémem, do kterého je vháněn vzduch pomocí dmychadla a případně nosičem biomasy pro zlepšení stability procesu přetížené nebo málo zatížené čistírny.

Aktivovaná směs z aktivace natéká do vertikální dosazovací nádrže, kde dochází k separaci aktivovaného kalu a vyčištěné vody. Oddělený aktivovaný kal je mamutkovým čerpadlem odtahován zpět do aktivačního procesu, přebytečný aerobně stabilizovaný kal pak do kalového prostoru.

Vyčištěná voda je odtahována dvojicí mamutkových čerpadel do odtokového žlabu. Tím vzniká akumulační prostor pro zrovnoměrnění a egalizaci nově přitékající odpadní vody.

Vzduch do čistírny odpadních vod je vháněn pomocí dvojice dmychadel. První dmychadlo dodává vzduch do jemnobublinného provzdušňovacího systému v aktivační části čistírny. Druhé dmychadlo slouží k pohonu mamutkových čerpadel, díky tomu lze dosáhnout optimálního nastavení čistírny.

Dmychadla jsou řízena automatickým systémem umístěným v elektrickém rozvaděči čistírny. Díky automatickému řízení dvojice dmychadel je zajištěn nízkoenergetický a dobře obslužný provoz.

Čistírna je vybavena zatepleným poklopem, který je výklopný na nerezových pantech.

Dmychadla čistírny jsou umístěna v plastové šachtě, která je osazená do terénu vedle ČOV.

Typová řada čistíren odpadních vod AS-VARIOcomp N určených k čištění splaškových vod produkovaných z bytových domů, hotelů, penzionů či z jiných obdobných objektů poskytujících služby. Čistírnu je možno použít pro velikosti od 30 do 300 ekvivalentních obyvatel. Technologické řešení těchto čistíren je založeno na stabilním a spolehlivém provozu při minimální spotřebě energie a času vynaloženého na provoz čistírny odpadních vod.