Chystají se změny v nakládání s kaly... co je v návrhu?

28. 10. 2022

Kalové a odpadové hospodářství

Podmínky pro upravené kaly a pro jejich aplikaci na zemědělskou půdu

Vydaná vyhláška výrazným způsobem zpřísnila mikrobiologické limity, při jejichž splnění je možné kaly z čistíren odpadních vod používat na zemědělské půdě. Výše uvedené zpřísnění mikrobiologických limitů bylo poprvé zavedeno již s účinností vyhlášky č. 437/2016 Sb., a to s ohledem na princip předběžné opatrnosti. V loňském roce byla dokončena studie Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ze které vyplývá, že ani kaly splňující limitní hodnotu pro kal kategorie II podle předchozích předpisů nepředstavují z hlediska mikrobiální kontaminace výrazné riziko pro životní prostředí ani lidské zdraví, pokud jsou u nich dodržována omezení pro jejich aplikaci, která právní úprava požaduje. Předložený návrh proto doplňuje možnost používat dosavadní kaly kategorie II i po uplynutí přechodného období. Zároveň doplňuje omezení pro aplikaci kalu kategorie II, která doposud vyplývala pouze z odkazu přechodného ustanovení na předchozí právní úpravu. Návrh rovněž jednoznačně vyjasňuje, že kaly, které splnily stanovené mikrobiologické limity, se považují za upravené ve smyslu definice v zákoně o odpadech.

Podmínky pro upravené kaly a pro jejich aplikaci na zemědělskou půdu

Požadavky na používání kalů jsou nastaveny směrnicí Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství. Tato směrnice v čl. 6 písm. a) uvádí: „ kal bude před zemědělským použitím upraven. Členské státy však mohou povolit za podmínek jimi stanovených používání neupraveného kalu, jestliže bude vstřikován nebo zapracován do půdy;“. Tento požadavek je splněn, protože vyhláška již v platném znění stanoví požadavek na zapravení kalu. Do této povinnosti návrh novely vyhlášky nijak nezasahuje. Z uvedeného vyplývá, že v souladu s unijními předpisy je i použití neupravených kalů za předpokladu, že jsou splněny další požadavky směrnice, což je v tomto případě splněno.

Celý návrh je tak plně v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. Nepředpokládá se negativní dopad na životní prostředí. V případě použití kalů bylo prokázáno studií Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, že použití kalů kategorie II nemá dopady na kvalitu půdy ani bezpečnost produkovaných potravin. V případě skládkování nebezpečných odpadů, pro které není jiná zpracovatelská kapacita, jde sice o nejméně vhodný způsob nakládání, nicméně k přímému ohrožení životního prostředí nedochází, pouze se řešení problému odkládá do budoucna, kdy doběhne životnost provozovaných skládek.

Přechodná období a účinnost

Navržená účinnost právního předpisu je dělená. Je nezbytné, aby navržená vyhláška začala platit k 1. lednu 2023, protože k tomuto dni by měla začít platit řada nových povinností, které navržená vyhláška buď přímo ruší nebo jejich plnění odsouvá na pozdější termín.

Ověření technologií

S ohledem na další úpravy u kalů již není vhodné v textu pouze plně odkazovat na použití úpravy ověření technologie podle ustanovení § 50 vyhlášky vztahujícího se na biologicky rozložitelné odpady. Navrhuje se proto nastavit podmínky v § 57 vyhlášky samostatně. Tyto podmínky se nicméně věcně nebudou lišit od požadavků na postup úpravy u biologicky rozložitelných odpadů.

Oproti technologiím, které neprošly procesem ověření a považují se za ověřené, protože produkují kaly splňující kritéria pro zařazení jako kal kategorie I nebo II, mají technologie, které prošly procesem ověření nižší četnost pravidelného vzorkování a zkoušení podle přílohy č. 39 k vyhlášce, a to v intervalu dvakrát za rok.

Zejména v případě velkých technologií, u kterých musí být pravidelné vzorkování a zkoušení toho, zda vystupující kaly vyhovují mikrobiologickým kritériím, prováděno podle přílohy č. 39 vyhlášky až dvanáctkrát za rok, se tak provedení ověření účinnosti vyplatí v dlouhodobém horizontu i finančně. Po velké investici do počátečního ověření dochází k úspoře na pravidelných odběrech vzorků a jejich zkoušení.

Ověření technologie z hlediska účinnosti hygienizace není možné provést v případě technologií produkujících pouze kaly kategorie II, protože taková technologie nemůže prakticky požadavky na ověření splnit.

Návrh nicméně v § 57 odst. 5 uvádí, že všechny technologie, které produkují kaly kategorie I nebo kategorie II se považují za ověřené tak, aby mohly vůbec kaly upravovat, a to s ohledem na požadavek § 67 odst. 3 zákona o odpadech. Jedná se o náhradu stávajícího přechodného ustanovení v § 81 odst. 6 vyhlášky (které platí do konce roku 2022). V tomto případě se však fikce ověření ověřené technologií z hlediska účinnosti hygienizace nastavuje na dobu neurčitou. Rozdílný je přístup k technologiím, které splňují podmínky přechodného ustanovení v § 81 odst. 4 vyhlášky. Toto přechodné ustanovení není oproti § 81 odst. 6 vyhlášky časově omezeno. K těmto technologiím návrh novely vyhlášky přistupuje jako k technologiím, které v minulosti prošly nebo v budoucnosti projdou procesem ověření podle navrženého znění § 57 odst. 1 až 4 vyhlášky.

Podmínky pro použití upravených kalů na zemědělské půdě

Ustanovení stanoví podmínky pro použití upravených kalů na zemědělské půdě. Použity mohou být pouze kaly, které splní mikrobiologické limity nastavené vyhláškou. Jde o limity pro kaly kategorie I nebo II podle navrhované tabulky č. 38.1 v příloze č.38. Návrh k limitům přistupuje tak, že jsou stejné proto, aby byl kal považován za upravený, a proto, aby mohl být použit na zemědělské půdě. Tyto kaly jsou považovány za upravené kaly ve smyslu § 67 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona o odpadech.

Limity pro kal kategorie II je možné využít pouze, pokud jsou splněna omezení nastavená v odstavci 2, která odpovídají dosavadní právní úpravě vztahující se kalům kategorie II.

Limity v tabulce č. 38.1 v příloze č. 38 spojují dosavadní roztříštěné přístupy do jednoho. Dosud bylo možné využívat limity nastavené v novelizované vyhlášce nebo na základě přechodných ustanovení limity pro kal kategorie I nebo kategorie II podle předchozí právní úpravy (vyhláška č. 437/2016 Sb.).

Nově navržená úprava pracuje s kaly kategorie I, které odpovídají novým limitům vymezeným v platném znění vyhlášky, a kaly kategorie II, které odpovídají kalům kategorie II podle předchozí právní úpravy (vyhláška č. 437/2016 Sb.). Kaly kategorie I zahrnují jak kaly plnící nové limity, tak kaly, které splňovaly podmínky pro kal kategorie I podle předchozí právní úpravy (vyhláška č. 437/2016 Sb.). Limity stanovené v platném znění vyhlášky jsou totiž mírnější, než byly limity pro kal kategorie I ve vyhlášce č. 437/2016 Sb. (tyto limity vycházely již z vyhlášky č. 382/2001 Sb.), protože aktuální přístup k vymezení limitů není vztažen k množství mikroorganismů v sušině kalu, ale v běžném vzorku. Tomu byl přizpůsoben i limit pro kal kategorie II, který je nově rovněž stanoven pro běžný vzorek.

Návrh nově nepočítá s tím, že by všechna zařízení upravující kaly musela procházet procesem ověření technologie z hlediska účinnosti hygienizace. Součástí programu použití kalů tak nemusí být ověření účinnosti. Návrh to nahrazuje požadavkem na uvedení údajů o ověření. V programu tak bude uvedeno, že bylo ověření provedeno, nebo, že se zařízení považuje za ověřené, včetně příslušného ustanovení vyhlášky, které fikci ověření zakládá.

Ing. Karel Plotěný