Čistírna průmyslových odpadních vod pro jatka Borotice, fa. Petr Krátký

17. 10. 2013

Účelem bylo vybudování zcela nového mechanicko-chemického předčištění odpadních vod a současně i biologického dočištění s vyústěním vyčištěných vod do toku Jevišovka.

Předmětem realizace je čištění technologických odpadních vod z procesu bourárny a masné výroby. V přepočtu na ekvivalentní obyvatele odpovídá velikost čistírny odpadních vod pro 1 488 EO. Denní množství odpadních vod je 38 m 3 /den.

Princip technologie čištění odpadních vod – navržené technologické schéma

Odpadní vody z výrobního provozu se přivádějí přes hrubé předčištění do nátoku rotačního síta.

Čistírna průmyslových odpadních vod - jatka

Voda zbavená mechanických nečistot odtéká do podzemní akumulační jímky, která je intenzivně í jímka je intenzivně promíchávána. Z akumulační jímky se odpadní voda rovnoměrně čerpá do procesu flotace s chemickou předúpravou odpadní vody.

ČOV - průmysl - chemické hospodářství, flotace

Pro dočištění předčištěných odpadních vod je navržena biologická část čistírny průmyslových odpadních vod aktivace s předřazenou denitrifikací, následnou nitrifikací a separací kalu ve vertikální dosazovací nádrži.

Odtok čisté vody z dosazovací nádrže je zaústěn do čerpací a retenční jímky, do které je zaústěna dešťová kanalizace z celého potravinářského závodu.

Průmyslová ČOV

Ing. Martin Šrámek